• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΚ ΑΕ' | 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:38

    Δεδομένου των μεγάλων χρόνων που απαιτούνται για την έκδοση των ΑΕΠΟ και της διαπιστωθείσας υπέρβασης των προβλεπόμενων προθεσμιών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, παρακαλώ να λάβετε υπόψιν σας τις παρακάτω παρατηρήσεις μας, που σαν στόχο έχουν την επιτάχυνση έκδοσης των ΑΕΠΟ. Προσθήκη παραγράφων στο άρθρο 15: 1. Για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση, τα ΕΠ κατατάσσονται στην κατηγορία Α1, σύμφωνα με τη ΔΙΠΑ/οικ37674/27.7.2016. Οπότε τα ΕΠ Ειδικού Τύπου και ειδικότερα τα ΕΠ όπου εγκαθίστανται και ασκούνται επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων) κατατάσσονται στην παραπάνω κατηγορία. Όμως με το Ν.4302/2014 που αφορά τη ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής, στο άρθρο 1 εισάγετε ο όρος των Κέντρων Αποθήκευσης Διανομής. Τα Κέντρα Αποθήκευσης Διανομής είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων που εξυπηρετεί αποκλειστικά την άσκηση μίας ή περισσοτέρων κύριων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής. Για την περιβαλλοντική του αδειοδότηση, το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α2, σύμφωνα με τη ΔΙΠΑ/οικ2307/26.1.2018. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι σε Επιχειρηματικά Πάρκα και Κέντρα Αποθήκευσης, όπου εγκαθίστανται επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, κατατάσσονται σε διαφορετική περιβαλλοντική κατηγορία. Για την απαλοιφή της παραπάνω διαπιστωθείσας αντίφασης, θα πρέπει να γίνει επανεξέταση της περιβαλλοντικής κατηγοριοποίησης των ΕΠ επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας και η κατάταξη τους στην κατηγορία Α2. Η ίδια αντίφαση διαπιστώνεται στην περιβαλλοντική κατάταξη Εμπορευματικών Κέντρων. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει επανεξέταση της περιβαλλοντικής κατηγοριοποίησης και των Εμπορευματικών Κέντρων και η κατάταξη τους στην κατηγορία Α2. 2. Απλούστευση των διαδικασιών τροποποίησης ΑΕΠΟ στην περίπτωση Επιχειρηματικών Πάρκων Ειδικού Τύπου για επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας. Λόγω της φύσης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η εναλλακτική διάταξη εντός του ακινήτου μέρους ή/και όλων των κτισμάτων (κύριων και βοηθητικών), καθώς επίσης και των γεωμετρικών στοιχείων ή/και του πλήθους των κτισμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δεν μεταβάλλονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που είχαν εκτιμηθεί και αξιολογηθεί, προκειμένου να εκδοθεί η αρχική ΑΕΠΟ καθώς και το σύνολο των γεωμετρικών στοιχείων του έργου είναι σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους και περιορισμούς δόμησης, τότε η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης) αποφαίνεται ότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή και εκδίδει την τροποποιημένη ΑΕΠΟ. Η παραπάνω πρόβλεψη θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα Εμπορευματικά Κέντρα αφού και στις δύο περιπτώσεις εγκαθίστανται επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. 3. Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης και τροποποίησης στην περίπτωση Επιχειρηματικών Πάρκων Ειδικού Τύπου για επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας. - Στην παράγραφο 2. β. δδ) του Άρθρου 3 του ν. 4014/2011 το «…χρονικό διάστημα σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών…» να αντικατασταθεί με «…χρονικό διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών..». Επιπλέον να προστεθεί το εδάφιο «Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται η συλλογή των γνωμοδοτήσεων». - Στην παράγραφο 2. β. εε) του Άρθρου 3 του ν. 4014/2011 το «…εντός είκοσι εργάσιμων ημερών…» να αντικατασταθεί με «…εντός δέκα εργάσιμων ημερών..». Επιπλέον να προστεθεί το εδάφιο «Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται η συλλογή των γνωμοδοτήσεων».