• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Κ. Παναγιωτόπουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ' | 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:14

    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Η Περιβαλλοντική αδειοδότηση να πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται να ελαχιστοποιηθεί η απαίτηση για γνωμοδοτήσεις από πολλές συναρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι που καθυστερούν την αδειοδοτική διαδικασία λόγω της πολύπλοκης νομοθεσίας που τις αφορά. Πρέπει και αυτές με την σειρά τους να στελεχωθούν, το προσωπικό τους να καταρτισθεί και να απλοποιηθεί η νομοθεσία που τις διέπει, ώστε οι γνωμοδοτούντες να μπορούν να διαχειριστούν τον όγκο και την ευθύνη των αιτημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα και με σαφήνεια να χορηγούν τις γνωμοδοτήσεις τους. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΕΠΟ Η ανανέωση ΑΕΠΟ να χορηγείται άμεσα με απλή αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση. Σε περίπτωση επέκτασης - εκσυγχρονισμού χωρίς να αλλάζει η ουσία και η κατηγορία της δραστηριότητας, αυτή να μπορεί να γίνει χωρίς την υποβολή αιτήματος τροποποίησης, με ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής και τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Να συσταθεί μητρώο ιδιωτών επιθεωρητών βιομηχανίας, οι οποίοι θα παρακολουθούν την περιβαλλοντική λειτουργία των βιομηχανιών και θα ενεργούν τόσο ελεγκτικά όσο και συμβουλευτικά, με έκδοση πιστοποιητικών περιβαλλοντικού ελέγχου, κατά τα πρότυπα των επιθεωρήσεων/πιστοποιητικών ISO 14001 - EMAS κλπ. Η ανωτέρω διαδικασία θα αυξήσει την συμμόρφωση των βιομηχανιών στην περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς με τις συμβουλές των επιθεωρητών θα βελτιώνονται και θα συμμορφώνονται στις απαιτήσεις έχοντας μπει σε μια διαδικασία τακτικών ελέγχων. Με τις συμβουλές και την συμμόρφωση αυτή οι επιχειρήσεις θα είναι λιγότερο εκτεθειμένες και σε τυχόν επιβολή προστίμων, από φορείς της δημόσιας διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αφενός η μεγιστοποίηση της συμμόρφωσης, αφετέρου ελαχιστοποιείται η ανάγκη πραγματοποίησης ελέγχων από επιθεωρητές της δημόσιας διοίκησης. Τέλος, με την παροχή των ανωτέρω πιστοποιητικών περιβαλλοντικού ελέγχου, σε περίπτωση εκσυγχρονισμού - επέκτασης μιας δραστηριότητας, αυτή θα μπορεί να θεωρείται αδειοδοτημένη εφόσον έχει λάβει πιστοποίηση από ελεγκτή ενταγμένο στο μητρώο.