• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΣΜΑ' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 16:38

    Με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της αξιοποίησης των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, καθώς και της αποδοτικής χρήσης των διατιθέμενων πόρων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται σήμερα στην χώρα μας, για την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, καθώς του Ταμείου Ανάκαμψης, προτείνεται όπως στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου προστεθούν ειδικές διατάξεις για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, οι οποίες να εξειδικεύουν και να προσαρμόζουν τις διαδικασίες αυτές, στο περιεχόμενο και τον επιστημονικό χαρακτήρα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης «εκπόνησης μελέτης, ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» και οι οποίες να τις διαχωρίζουν από τις δημόσιες συμβάσεις «γενικών υπηρεσιών». Επισημαίνεται ότι οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, σύμφωνα και με τον ορισμό της παραγράφου 2β του άρθρου 9 του Ν.4412/2016, έχουν ως αντικείμενο: • το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, • την υποστήριξη της υλοποίησης τους, με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και • την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες υπάγονται και οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν αυτές σχετίζονται με «έργο» (κατά την έννοια του συνόλου οικοδομικών εργασιών, ή εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας), ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, της παραγράφου 2β του άρθρου 9, του Ν.4412/2016. Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται από οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν στον κλάδο σε μακροχρόνιο ορίζοντα και αποτελούν Επιστημονικού Χαρακτήρα Υπηρεσίες, οι οποίες ενσωματώνουν υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και τεχνογνωσία, σε βαθμό ώστε να αποτελούν σε διεθνές επίπεδο κρίσιμο συντελεστή του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα, καθώς και της υποστήριξης της ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.