• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 16:22

    Άρθρο 28 Αντικατάσταση άρθρου 79 Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Προτείνεται να μην ισχύσει η κατάργηση του ΤΕΥΔ για διαγωνισμούς κάτω των ορίων και να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο κι απλό εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που θα βοηθήσει το σύστημα παραγωγής δημοσίων συμβάσεων και θα ενισχύσει τις πολύ μικρές , μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.