• Σχόλιο του χρήστη 'Μαργαρίτα Αντωνάτου' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 16:02

    1. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΦΟΡΩΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. ε’ ΤΟΥ Ν. 4412/2016. Επί του εν θέματι προς προσθήκη λόγου κατάπτωσης εγγύησης συμμετοχής, προτείνεται, με γνώμονα την αρχή της επιείκειας και χωρίς να θίγονται όσα προσπαθούν (ορθότατα), να διασφαλιστούν με το νέο αυτό λόγο κατάπτωσης, σε περίπτωση κατάθεσης μη κατάλληλης προσφοράς (ως τούτη προδιαγράφεται στο νέο (με βάση το διαβουλευόμενο) άρθρο 1 του ν. 4412/2016, να προστεθεί διάταξη, με την οποία η συνέπεια αυτή θα επέρχεται μόνο όταν in concreto προκύπτει, πως ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας εκ πρόθεσης και όλως αβασίμως αναληθώς προκαταρκτικώς δήλωσε, πως πληροί το σύνολο των ποιοτικών κριτηρίων επιλογής της συγκεκριμένης διαδικασίας ανάθεσης και εν τέλει αποδεικνύεται, ότι η υποβληθείσα προσφορά του ήταν μη κατάλληλη. Τα ως άνω προτεινόμενα δύνανται, να γίνουν ευχερέστερα αντιληπτά, μέσω ενός παραδείγματος. Έστω ότι ο υποψήφιος ανάδοχος Α ευλόγως και καλοπίστως θεωρεί, πως πληροί, μεταξύ άλλων, το κριτήριο ελάχιστης ζητούμενης τεχνικής ικανότητας χ, που έχει θέσει μια αναθέτουσα αρχή, όντας μάλιστα ήδη κατά τη σύνταξη – υποβολή του σχετικού Ε.Ε.Ε.Σ. εφοδιασμένος με το αντίστοιχο κατά νόμο – διαγωνιστικά έγγραφα αποδεικτικό μέσο. Αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος, υποβάλει τα οικεία αποδεικτικά μέσα, εκ των οποίων αυτό, που π.χ. αφορά στην απόδειξη του κριτηρίου χ πάσχει από αμιγώς τυπικής π.χ. σκοπιάς (π.χ. κατά το δίκαιο της χώρας, που εκδόθηκε, αν π.χ. αφορά σε αλλοδαπό έγγραφο), δε κρίνεται παραδεκτό από την αναθέτουσα αρχή και η προσφορά αυτή για το λόγο αυτό κρίνεται μη κατάλληλη ως μη πληρούσα όλα τα κριτήρια επιλογής. Σε αυτή την περίπτωση ο οικονομικός φορέας ένεκα της υπό διαβούλευση διάταξης και της σε αυτήν in abstracto πρόβλεψης περί κατάπτωσης εγγύησης σε περίπτωση υποβολής αδιάκριτα μη κατάλληλης προσφοράς, θα τύχει αυτής της δυσμενέστατης μεταχείρισης (ιδίως σε μια υπό ανάθεση σύμβαση υψηλής εκτιμώμενης αξίας με μια συνακόλουθη υψηλού ποσού εγγύηση), μολονότι δεν υπέβαλε μια πρόδηλα ακατάλληλη προσφορά. Δηλ. ο οικονομικός φορέας, που καλοπίστως πίστευε, ότι πληροί όλα τα κριτήρια επιλογής, όχι μόνο θα απωλέσει την ανάληψη της υπό ανάθεση σύμβασης, αλλά θα ζημιωθεί με την εν λόγω κατάπτωση, τυγχάνοντας ίδιας μεταχείρισης με ένα άλλο φορέα, που έχει καταθέσει μια καταφανώς ακατάλληλη προσφορά, για να αποκτήσει π.χ. μόνο και μόνο πρόσβαση στη διαδικασία αυτή, με ό, τι τούτο συνεπάγεται και από σκοπιάς της αρχής της ίσης μεταχείρισης, με βάση την οποία ανόμοιες περιπτώσεις δεν πρέπει, να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης. 2. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΦΟΡΩΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 114 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4412/2016. Επί του προτεινόμενου περιορισμού της δυνατότητας τροποποίησης μιας εγκεκριμένης μελέτης, μόνο επί προς διόρθωση σφαλμάτων, συμπλήρωσης ελλείψεων και συνδρομής απρόβλεπτων περιστάσεων και η in abstracto απαγόρευση οιασδήποτε άλλης τροποποίησης, χωρίς να λαμβάνεται μάλιστα υπόψη οιαδήποτε ποιοτική ή ποσοτική σχετική παράμετρος (ιδίως δε σε σύνθετες συμβάσεις – συνδυάζουσες εργασίες πλείονων φύσεων) προτείνεται η προσθήκη διάταξης, που να επιτρέπει την τροποποίηση μελέτης και στις κατωτέρω περιπτώσεις. Αναλυτικότερα: Πρωτίστως, επιτρεπτές θα ήταν χρήσιμο να είναι και μάλιστα in abstracto οι τροποποιήσεις, που κατατείνουν προδήλως στη βελτίωση της λειτουργικότητας του οικείου έργου και δεν επιφέρουν οιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στον κύριο του έργου – στην αναθέτουσα αρχή (συνιστάμενες π.χ. στην αλλαγή απλώς θέσης ενός μηχανήματος). Δευτερευόντως, με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης, θα πρέπει, να είναι εφικτή η τροποποίηση μιας εγκεκριμένης μελέτης, αν από τη στάθμιση των χαρακτηριστικών μιας σύμβασης, προκύπτει πως π.χ. με ένα σχετικά μικρό κόστος κατά την εκτέλεση της, επιτυγχάνεται ένα συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο οικονομικό, περιβαλλοντικό, κ.λπ. όφελος για τον κύριο του έργου. Τα ως άνω προτεινόμενα δύνανται, να γίνουν ευχερέστερα αντιληπτά, μέσω ενός παραδείγματος. Έστω ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης Α και ενώ η εγκεκριμένη για αυτό μελέτη προέβλεπε την τοποθέτηση μηχανήματος με χαρακτηριστικά χ, η τοποθέτηση ενός ίδιου τύπου μηχανήματος με χαρακτηριστικά ψ κοστίζει κατά την εκτέλεση του έργου ένα ποσό, αλλά χάρη στα χαρακτηριστικά του τελευταίου κατά τη λειτουργία του έργου θα εξοικονομηθούν καύσιμα για αυτό το μηχάνημα σημαντικότατου ύψους, με ο, τι τούτο συνεπάγεται σε βάθος χρόνου για όλο το χρόνο λειτουργίας του όχι μόνο οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά. 3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΦΟΡΩΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 151 ΤΟΥ Ν. 4412/2016. Με το υπό διαβούλευση σχέδιο προδιαγράφεται αναλυτικώς το σύστημα επιμετρήσεων αναφορικά με συμβάσεις δυνάμει τιμολογίου εργασιών. Αναφορικά με έργα των οποίων οι εκτελούμενες εργασίες αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή αντάλλαγμα και ένεκα της διαφορετικής φύσης του τρόπου προϋπολογισμού – αμοιβής αυτών προτείνεται η προσθήκη διάταξης με βάση την οποία οι επιμετρήσεις των εκτελούμενων για αυτά εργασιών θα πρέπει, να παρακολουθούν ένα διάγραμμα ροής πληρωμών, το οποίο, είτε θα πρέπει, να συμπεριλαμβάνεται εξ αρχής στα έγγραφα ανάθεσης της σύμβασης, είτε να συμφωνείται μεταξύ της οικείας Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του σχετικού αναδόχου, εγκρινόμενο από την αντίστοιχη Προϊσταμένη Αρχή, ώστε με βάση και τις νομοθετικώς προβλεπόμενες αρχές περί χρήστης διαχείρισης των δημοσιονομικών πόρων, αλλά και της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων, η πρόοδος των εργασιών, να παρακολουθεί την οικεία μελέτη και η πρόοδος αυτή να παρακολουθείται και από την πληρωμή τους. 4. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΦΟΡΩΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Κ’ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 172 ΤΟΥ Ν. 4412/2016. Ένεκα της εν θέματι κατάργησης και της συνακόλουθης αναδιάρθρωσης περί παραλαβής προτείνεται η λήψη μέριμνας για τις περιπτώσεις π.χ. φθορών, ζημιών, κ.λπ. που ήθελε εμφανιστούν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της καταργούμενης «προσωρινής» παραλαβής και της διαμορφούμενης «οριστικής» παραλαβής, για τις οποίες δύνανται, να ανακύψουν απαιτήσεις κατά του αναδόχου. Πράγματι, κατά το διάστημα αυτό, ως διαμορφώνεται, μολονότι π.χ. ο εξοπλισμός της οικείας σύμβασης θα τελεί υπό χρήση – λειτουργία – συντήρηση από το προσωπικό του κυρίου του αντίστοιχου έργου και ουχί τον ανάδοχο, από τον οποίο όταν παραδόθηκαν – τοποθετήθηκαν / ενσωματώθηκαν – δοκιμαστικώς λειτούργησαν δεν είχαν εμφανίσει οιοδήποτε πρόβλημα, το έργο αυτό δε θα έχει παραδοθεί από τον ανάδοχο με τις εντεύθεν συνέπειες. Ενδεχομένως, εν είδει της καταργούμενης προσωρινής παραλαβής θα μπορούσαν, να λειτουργήσουν οι εγκριθείσες από την αναθέτουσα αρχή πιστοποιήσεις του αναδόχου, από τις οποίες θα τεκμαίρεται η προσήκουσα εκπλήρωση από τον ανάδοχο των αντίστοιχων υποχρεώσεών του.