• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 16:19

    Γενικά: 1.Για κάθε ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης να λαμβάνεται υπόψη και ο φόρτος (υπό εκπόνηση μελέτες του Οικονομικού Φορέα ή ανεκτέλεστες μελέτες), έτσι θα βοηθούν οι νεώτεροι μελετητές ή Γραφεία μελετών αλλά ταυτόχρονα θα υποβοηθηθεί και η έγκαιρη υποβολή της μελέτης. 2.Για κάθε ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού (π.χ. 60.000€ για το Διαμέρισμα (π.χ. Θράκη ) ή 45.000€ για Περιφερειακή Ενότητα) να λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά η εντοπιότητα του Οικονομικού Φορέα, όπως ίσχυε με το Ν. 716/77. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το μελετητικό δυναμικό της περιφέρειας και επιτέλους θα δοθεί η δυνατότητα σε νέους μηχανικούς να ιδρύσουν τα δικά τους γραφεία και επιχειρήσεις. (αρθ. 50, αρθ. 118-Ν4412): Το ποσοστό 10% του προϋπολογισμού θεωρείται πολύ μικρό με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να παρουσιάζονται προβλήματα ως προς την εκπόνηση μελετών και την αντίστοιχη ωρίμανση έργων. Προτείνεται η αύξηση του ποσοστού στο 25% ή κάποιο όριο βάσει των πιστώσεων που θα παρέχει μεγαλύτερη ευχέρεια στους Φορείς (Δήμους, Περιφέρειες, κλπ). (αρθ. 50, αρθ. 118-Ν4412): Η μη ανάθεση / μη ανάληψη άλλης σύμβασης από το ίδιο Οικονομικό Φορέα ύστερα από μία ανάθεση μελέτης κάποιου ποσού, δεν ευνοεί ιδιαίτερα τους μικρής τάξης μελετητές αλλά και δεν αντιμετωπίζει δίκαια και ισοβαρώς όλους του μελετητές. Προτείνεται ο αποκλεισμός μόνο για έξι (6) μήνες.