• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΕΡΝΑ Α.Ε.' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 16:07

    Άρθρο 22 (τροποποίηση του άρθρου 72 – εγγυήσεις) Παρ. 2 – Κατάπτωση Εγγυητικής Να διαγραφούν οι περιπτώσεις ε) και στ).