• Σχόλιο του χρήστη 'INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 16:28

    ΜΕΡΟΣ Α΄ 1. Υπάρχει ανάγκη για έγκαιρο και δημοσιευμένο προγραμματισμό προμηθειών/έργων με υποχρεωτικές διαβουλεύσεις της αγοράς για διαγωνισμούς από ένα ποσό και πάνω. 2. Άρθρο 5. Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ– Τροποποίηση άρθρου 36 ν. 4412/2016. Παράγραφος 4. Προς το παρόν τα ΕΣΗΔΗΣ / ΚΗΜΔΗΣ δεν διαλειτουργούν με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Θα πρέπει με επείγουσες ενέργειες τεχνικά και νομοθετικά να υποστηριχθεί η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται ή θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται στα επιμέρους στάδια σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να ελαφρυνθεί δραστικά ο γραφειοκρατικός φόρτος τόσο για το δημόσιο όσο και για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Με το άρθρο 5 τροποποιείται το άρθρο 36 του ν.4412/2016 όπου ορίζεται στην παρ. 4 ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ, με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ και τα πληροφοριακά συστήματα των αναθετουσών αρχών, και των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3861/2010 (Α’ 112), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς και με τα πληροφοριακά συστήματα της Ένωσης και άλλων κρατών-μελών. Οι οικονομικοί φορείς που θα είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους θα πρέπει να μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά θα αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, θα συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που θα είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Η εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται να ελέγχει τα στοιχεία αυτά μέσω της διαλειτουργικής σύνδεσης του ΕΣΗΔΗΣ με τα άλλα πληροφορικά συστήματα, βάσεις δεδομένων και μητρώα του Δημοσίου. 3. Άρθρο 15. Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες – Αντικατάσταση άρθρου 49 ν. 4412/2016. Θα πρέπει να γίνεται τεκμηρίωση του προϋπολογισμού που τίθεται από τις αναθέτουσες αρχές. Η επάρκειά του θα πρέπει να κρίνεται με ενδελεχή αιτιολόγηση όχι μόνο από προηγούμενες συμβάσεις αλλά και από συγκριτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο πριν την έκδοση της διακήρυξης. 4. Άρθρο 19. Υπεργολαβία – Αντικατάσταση άρθρου 58 ν. 4412/2016. Να συμπληρωθεί η πρώτη παράγραφος ως εξής: Στα έγγραφα της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ζητάει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Ειδικά σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας η υποχρέωση αναφοράς των υπεργολάβων θα πρέπει να ισχύει μόνο για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, καθώς κατά το πρώτο στάδιο, αυτό της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, δεν είναι γνωστές οι τεχνικοοικονομικές απαιτήσεις. 5. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Αρθρα 134-150. Για περαιτέρω λόγους επίσπευσης της ταχύτητας των διαδικασιών προτείνεται να υπάρχει άμεση επίλυση των διαφορών από ένα ανεξάρτητο, αυτοτελές όργανο με σωστή επιστημονική και τεχνική κατάρτιση (ΑΕΠΠ) χωρίς την ανάγκη περαιτέρω δικαστηριακής επίλυσης. Η ΑΕΠΠ να κρίνει με λειτουργική ανεξαρτησία και οικονομική αυτοτέλεια, με ορθή στελέχωση, με ενεργοποίηση τεχνικών κλιμακίων και με τη βοήθεια τεχνικών εμπειρογνωμόνων την οποία θα υποχρεούται να ζητά για εξειδικευμένα θέματα. 6. Άρθρο 22 .Εγγυήσεις– Αντικατάσταση άρθρου 72 ν. 4412/2016 Με το άρθρο 22 τροποποιείται το άρθρο 72 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, εισάγεται νέα διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι «Στην περίπτωση των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζεται με ευθύνη του οικονομικού φορέα εντός του χρονικού διαστήματος του προηγούμενου εδαφίου, υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο της προσφοράς του. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο ελέγχει υποχρεωτικά την πλήρωση των απαιτήσεων του προηγούμενου εδαφίου, πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, και δεν αποσφραγίζονται οι ως άνω απαράδεκτες προσφορές. Η κήρυξη του απαραδέκτου ενσωματώνεται στην απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται διακριτή απόφαση. ». Θα πρέπει στο τέλος της ως άνω παραγράφου να γίνει προσθήκη της ακόλουθης φράσης: «Οι οικονομικοί φορείς που υπέβαλλαν τις ως άνω απαράδεκτες προσφορές δεν έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας». Η πρότασή μας αποσκοπεί στην αποτροπή πρακτικής οικονομικών φορέων οι οποίοι δεν εκδηλώνουν κανένα θεμιτό ενδιαφέρον από την έκβαση του διαγωνισμού, καταχρώνται επί της ουσίας τη διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου με την - έστω και εξ αρχής απαράδεκτη – συμμετοχή τους να διασφαλίσουν κακόπιστα και καταχρηστικά πρόσβαση στα κοινοποιούμενα κατόπιν της ηλεκτρονικής αποσφράγισης στοιχεία των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής των λοιπών προσφερόντων /συμμετεχόντων. ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΜΥΝΑ 7. Άρθρο 158. Ενεργοποίηση προγράμματος στρατιωτικού εξοπλισμού - Αντικατάσταση άρθρου 76 ν. 3883/2010. Να προστεθεί νέα παράγραφος 2.δ. ως εξής: δ. Η Ασφάλεια Εφοδιασμού και Πληροφοριών πρέπει να αποτελεί βασική απαίτηση (για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των οπλικών συστημάτων), κατά την φάση της προμήθειας ή/και της σύναψης διακρατικής συμφωνίας. 8. Άρθρα 161, 171 Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 3978/2011. • Επί της παραγράφου 2 του σχεδίου θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΑΒΣ εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ τον Μάρτιο του 2017. • Με την παράγραφο 3 του σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, να επιβάλλει ειδικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης που προβλέπουν την υποχρέωση του αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεων. Οι οριζόμενες όμως στο άρθρο 171 του σχεδίου προϋποθέσεις και διαδικασία είναι τόσο περίπλοκες και χρονοβόρες που καθιστά την επίκληση του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ σχεδόν ανεφάρμοστη. Προκειμένου η επίκληση του άρθρου 346 ΣΛΕΕ να είναι έγκαιρη, εφαρμόσιμη και αποτελεσματική, προτείνεται αυτή να γίνεται μαζί με την απόφαση ενεργοποίησης του κυρίου εξοπλιστικού προγράμματος, με σκοπό να μειωθεί δραστικά ο χρόνος που απαιτείται για την διαδικασία σύναψης και την υλοποίηση του προγράμματος. • Προτείνεται προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 3 του ν. 3978/2011 ως εξής: Στις συμβάσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου (Εφαρμογή άρθρου 346 ΣΛΕΕ, διακρατικές κλπ.) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ΕΑΒΣ και να προβλέπεται η απαιτούμενη Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (βιομηχανικές συνεργασίες σε ευαίσθητους τομείς που μπορεί να υποστηρίξει η εγχώρια αμυντική βιομηχανία), ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια εφοδιασμού, μέσω της σύναψης συμβάσεων μεταξύ αλλοδαπών και εγχωρίων βιομηχανιών («Βιομηχανικές Συνεργασίες»), σχεδιαστικού και παραγωγικού έργου επί των υλικών της προμήθειας ή άλλων υλικών αμυντικής φύσεως, καθώς και έργου δια βίου υποστήριξης των υλικών της προμήθειας. • Προτείνεται να διαγραφεί η τελευταία φράση της παραγράφου 5.α του νέου άρθρου 18Α του νόμου 3978/2011 (άρθρο 170 του σχεδίου νόμου), ως εξής: «η ασφάλεια εφοδιασμού δεν μπορεί να διασφαλισθεί επαρκώς με μέτρα που λαμβάνονται εντός του πλαισίου του ενωσιακού δικαίου ή με κοινή δράση των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» διότι η απόδειξή του είναι ουσιαστικά αδύνατη και συνεπώς καθιστά αδύνατη και ανεφάρμοστη την επίκληση του άρθρου 346 ΣΛΕΕ λόγω της ασφάλειας εφοδιασμού, καθόσον δεν είναι δυνατόν να στηρίζεται η ασφάλεια της χώρας σε «κοινή δράση των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο» σε περιόδους κρίσης ή πολέμου που απαιτούν ταχύτατη αντιμετώπιση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων από τις κυβερνητικές αρχές. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι σημαντικότερες, τόσο από πλευράς αξίας όσο και περιεχομένου, προμήθειες που υλοποιούνται την τελευταία περίοδο αφορούν συμβάσεις μεταξύ κρατών (Government-to-Government) πρέπει να προβλεφθεί από το νέο νόμο η ελάχιστη απαιτούμενη διαδικασία που θα ακολουθείται για την πραγματοποίηση προμηθειών αυτής της μορφής. 9. Άρθρο 162. Συμφωνίες-πλαίσιο εν συνεχεία υποστήριξης – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 3978/2011 Στην ουσία η προσθήκη του άρθρου 4α έρχεται σε σύγκρουση με την υποχρέωση για ταυτόχρονη σύναψη σύμβασης συντήρησης με την σύμβαση προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3978/2011. Προτείνουμε τη διαγραφή του άρθρου, διότι με την εφαρμογή του αναιρείται στην ουσία της η υποχρέωση της υπογραφής σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης ταυτόχρονα με τη σύμβαση προμήθειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 3978, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να οδηγηθούν σε πολύ χαμηλές διαθεσιμότητες κύρια οπλικά συστήματα της χώρας λόγω έλλειψης συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης. 10. Ανακοίνωση Κατακύρωσης (άρθρο 88 του ν. 3978/2011) Προτείνεται να γίνει ανάλογη ρύθμιση με αυτή του άρθρου 105 του νόμου 4412/2016 έτσι όπως τροποποιείται με το άρθρο 46 του σχεδίου νόμου και στο άρθρο 88 του νόμου 3978/2011. 11. Άρθρο 184. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών ή παροχή υπηρεσιών - Αντικατάσταση άρθρου 40 ν. 3433/2006 παράγραφος 1. Θα πρέπει να ορισθεί ανώτατο ποσοστό προστίμου ως ποσοστό επί της συμβατικής αξίας των μη εμπρόθεσμα παραδοθέντων αντικειμένων/υπηρεσιών. Ειδάλλως, θα περιορισθεί η ευρεία συμμετοχή σε βάρος του υγιούς ανταγωνισμού και σε κάθε περίπτωση θα αυξάνει το κόστος τιμής των προσφορών λόγω της ασάφειας του σχετικού όρου. Προτείνεται 5% ως ανώτατο ποσοστό. 12. Να γίνει προσθήκη στα άρθρα 35 και 36 του ν. 3978/2011 Ασφάλεια Πληροφοριών και Ασφάλεια Εφοδιασμού Είναι επιτακτική η ανάγκη για πλήρη αξιοποίηση των προβλέψεων για την Ασφάλεια Εφοδιασμού και Πληροφοριών μέσω Ειδικών Όρων και σχετικών Προτάσεων-Μελετών με βάση τις υπάρχουσες και άμεσα διαθέσιμες στην Ελλάδα δυνατότητες παραγωγής, συμπαραγωγής και υποστήριξης. Αρθρ 35: Ασφάλεια Πληροφοριών Πρέπει να γίνει αξιοποίηση της δυνατότητας εξασφάλισης της Ασφάλειας Πληροφοριών για το σύνολο ή τμήματα της προμήθειας βάσει σχεδίου διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών (παροχή εθνικά ευαίσθητων πληροφοριών, συμβάσεις δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών κλπ). Δηλαδή θα πρέπει να προβλέπεται με προσθήκη στο άρθρο 35 του ν. 3978/2011 υποχρέωση του προσφέροντος για υποβολή κατάλληλου επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών και αξιοποίησης των εγχώριων βιομηχανιών στους ευαίσθητους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική υποδομή και τις δυνατότητές τους και ιδιαίτερα σε ευαίσθητους για την άμυνα και ασφάλεια της χώρας τομείς, όπως προβλέπεται στην ΕΑΒΣ. Απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγηση κάλυψης της ανωτέρω απαίτησης: o Υποβολή σχεδίου με τους ευαίσθητους τομείς και αναφορά στις εμπλεκόμενες εγχώριες βιομηχανίες και του έργου που αυτές θα υλοποιήσουν. Οι εγχώριες βιομηχανίες απαιτείται να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά – βεβαιώσεις βιομηχανικής ασφάλειας και χειρισμού ευαίσθητων πληροφοριών. Άρθρο 36: Ασφάλεια εφοδιασμού Να γίνει προσθήκη στο άρθρο 36 του ν. 3978/2011 ως εξής: Σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού, Ειδικοί Όροι των διακηρύξεων και συμβάσεων θα διασφαλίζουν την υλοποίηση της σύμβασης ή τμημάτων αυτής σε εγχώριες εγκαταστάσεις όταν η παραγωγή, βιομηχανική υποστήριξη, συντήρηση και εν γένει η δια βίου υποστήριξη του υπό προμήθεια υλικού ή κρίσιμων τμημάτων αυτού, επιβάλλεται, για λόγους Εθνικής Ασφαλείας, επιχειρησιακής ετοιμότητας, ταχύτητας ανταπόκρισης κλπ., κυρίως σε περιόδους κρίσης, να πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν: α) Εγχώριο σύστημα υποδομών και εφοδιαστικής διαχείρισης Υποχρέωση για εγκαθίδρυση ολοκληρωμένου συστήματος βιομηχανικής υποδομής και εφοδιαστικής διαχείρισης (με αναλυτική γεωγραφική κατανομή αυτού) από τον Προμηθευτή, εντός των Γεωγραφικών Ορίων της Ελληνικής επικράτειας, η οποία θα υποστηρίζει τους κρίσιμους τομείς, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή εντός των προκαθορισμένων χρόνων απόκρισης. Απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγηση κάλυψης της ανωτέρω απαίτησης: o Δήλωση των σημείων της εφοδιαστικής αλυσίδας του προσφέροντος εντός της Ελληνικής επικράτειας, χρήση υφισταμένων υποδομών και ανάλυση τρόπου αξιοποίησής τους στην υποστήριξη των κρίσιμων τομέων και των απαιτούμενων χρόνων απόκρισης. o Δήλωση των εγχώριων υποκατασκευαστών ή εγχώριων ιδίων εγκαταστάσεων που θα συμμετέχουν στην υποστήριξη των κρίσιμων τομέων και υποβολή των σχετικών συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ Προμηθευτή - υποκατασκευαστών. o Καταγραφή των απαρτίων και υποσυγκροτημάτων των κρίσιμων τομέων που θα υποστηριχθούν-κατασκευασθούν σε εγχώριους υποκατασκευαστές. β) Χρόνο Απόκρισης-Επείγουσες Ανάγκες Υποχρέωση για ανταπόκριση από τον προσφέροντα εντός συγκεκριμένων χρόνων απόκρισης για την επίτευξη της απαιτούμενης από την Αναθέτουσα Αρχή επιχειρησιακής διαθεσιμότητας σε: o επισκευές, o παραγωγή νέων ανταλλακτικών, o υποστήριξη πεδίου, o παροχής εκπαίδευσης, o τηλεφωνικής υποστήριξης, Απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγηση κάλυψης της ανωτέρω απαίτησης: o Υποβολή σχεδίου επίτευξης των απαιτούμενων χρόνων απόκρισης όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. o Υποβολή σχεδίου υλοποίησης των τυχόν αυξημένων ή κατεπειγουσών αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής σε περιόδους κρίσης. 13. Χρόνος Παραλαβής Υλικών. Να γίνει τροποποίηση των άρθρων 38 και 39 του ν. 3433/ Να τεθούν προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ελέγχων και της παραλαβής υλικών, η άπρακτη παρέλευση των οποίων χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου να υπέχει θέση αυτοδίκαιης παραλαβής κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στο άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 4412/16. 14. Να γίνει προσθήκη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Μητρώα του ν. 3978 Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών φαίνεται να διαθέτουν κοινό μητρώο για όλες τις περιπτώσεις Συμβάσεων (Έργων / Προμηθειών / Υπηρεσιών) αποτελεί συγκυρία η οποία δρα ευνοϊκά υπέρ των οικονομικών φορέων του εξωτερικού στις περιπτώσεις Διαγωνισμών/Συμβάσεων Έργων (μικτού χαρακτήρα) , δεδομένου ότι μπορούν να συμμετέχουν και εταιρείες που δεν δραστηριοποιούνται αυστηρά στον κατασκευαστικό τομέα σε σχέση με το ΜΕΕΠ του οποίου μέλη είναι αμιγώς κατασκευαστικές εταιρείες της Ελλάδας. Ως εκ τούτου και στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των κοινοτικών οικονομικών φορέων προτείνεται η προσθήκη στο ΜΕΡΟΣ Α (ΕΡΓΑ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII να προστεθεί και το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο καθώς και το Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΜΚΑΥ) με την προϋπόθεση ότι ο εγγεγραμμένος οικον. Φορέας θα πρέπει να υποβάλει ταυτόχρονα με την προσφορά του Δήλωση συνεργασίας με υπεργολάβο κατασκευαστική Εταιρία η οποία θα είναι μέλος του ΜΕΕΠ και η οποία θα αναλαμβάνει υπεργολαβικά το τμήμα του έργου που αφορά κατασκευαστικές εργασίες πολιτικού μηχανικού. 15. Άρθρο 172.Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) – Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 3978/2011 Θα πρέπει τα θέματα για τη χρήση του ΕΕΕΣ, την υπογραφή του, την ισχύ, υποβολή και συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών να ρυθμίζονται κατ’ αναλογία με τις αντίστοιχες προβλέψεις του ν. 4412 όπως αυτός τροποποιείται με το σχέδιο νόμου.