• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΕΡΝΑ Α.Ε.' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 16:44

    Άρθρο 71 (Τροποποίηση του άρθρου 152) Λογαριασμοί §4. Tι σημαίνει «ημιτελής εργασία»; Με την έννοια που εισάγει ο νόμος στην οικεία παράγραφο ένα αυτοτελές άρθρο δύναται να θεωρηθεί ημιτελής εργασία. Π.χ. η εκσκαφή τάφρου ή η εκσκαφή θεμελίων δύναται να θεωρηθεί ημιτελής εργασία (παρ’ ότι είναι πλήρως αυτοτελές άρθρο στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο του έργου) με αποτέλεσμα να μην πληρώνεται. Αντίθετα ένα ποσοστό ενός συμβατικού άρθρου δύναται να είναι πλήρης εργασία καίτοι δεν δύναται να πληρωθεί αυτοτελώς. Π.χ. αν σε ένα προϋπολογισμό ενός έργου υπάρχει η εργασία: “πλήρης κατασκευή φυλακίου εισόδου, τεμ.1”. τότε η ολοκλήρωση των σκυροδεμάτων είναι πλήρης εργασία και δύναται να πιστοποιηθεί σαν ποσοστό του άρθρου. §10. 10 ημέρες από πότε; Γιατί δεν λέει ρητά: «10 ημέρες μετά την παρέλευση της ανωτέρω περιόδου, ο ανάδοχος….»