• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΕΡΝΑ Α.Ε.' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 16:47

    Άρθρο 21 (Τροποποίηση του άρθρου 70 – Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων) §4. «H αναθέτουσα αρχή υποχρεούται σε έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, να αναρτά δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της, τη μελέτη κατασκευής του έργου.» Επισημαίνουμε ότι η προκήρυξη του έργου έχει προθεσμία για δημοσίευση πριν την ημερομηνία προσφοράς από 15 έως 35 μέρες max (N.4412, άρθρο 27 §1 και 2). Επομένως οι συμμετέχοντες λαβαίνουν γνώση για τον διαγωνισμό στην καλύτερη περίπτωση 35 ημέρες προ της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Πώς θα λάβει γνώση ο προσφέρων για μια μελέτη που αναρτήθηκε από κάποια υπηρεσία, αν δεν έχει αναρτηθεί ακόμα η Διακήρυξη; Για να έχει λοιπόν ουσιαστικό αντίκρισμα η ανάρτηση των τευχών 2 μήνες πριν την υποβολή της προσφοράς, πρέπει αυτό να γνωστοποιηθεί την αντίστοιχη περίοδο και η γνωστοποίηση γίνεται με την δημοσίευση της Διακήρυξης.