• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΑΣ' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 16:50

    ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/16 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΑΣ ΜΗΧ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΙΣΤ ΜΟΝ Γ ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 7-12-2020 ΑΡΘΡΟ 2 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 1 Ν.4412/16) §1 περίπτ 7: 7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών κατασκευαστικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού,…. Με τον όρο «οικοδομικών», η έκταση της έννοιας του έργου περιορίζεται στις οικοδομικές εργασίες αποκλείοντας – εννοιολογικά τουλάχιστον – τις Η/Μ εργασίες, τις υδραυλικές εργασίες κλπ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και είναι αντικείμενο μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού. Άλλωστε, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, οι περιλαμβανόμενες δραστηριότητες (activities) με κωδικό CPV από 45, περιγράφονται όλες ως ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (CONSTRUCTIONS) και όχι ως εργασίες πολιτικού μηχανικού (civil engineering works), οι τελευταίες απλώς είναι ένα (μεγάλο) μέρος των εργασιών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, στο οποίο παραπέμπει ο ορισμός του άρθ 2 παρ 1 περίπτωση 6 ….. §1 περίπτ 14: 14) ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας, με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης των άρθρων 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 5, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, …. ….. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ή το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση, οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το τεύχος τροποποιήσεων κατά το άρθρο 68 παρ 3 & 4, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής ….. 20) με τους όρους «γραπτώς» ή «εγγράφως» νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών ή συμβόλων, το οποίο μπορεί να διαβάζεται, να ……… 34) ως «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ και έχει ως σκοπό τη συλλογή, και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις, κατά την έννοια της περ. 5, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) και το άρθρο 38 του παρόντος, ΆΡΘΡΟ 3 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 34 Ν.4412/16) §5. ……….. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα όσες προσφορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. Επιτρέπει η ηλεκτρονική διαδικασία (μέσω ΕΣΗΔΗΣ υποθέτω) την παραλαβή εκπρόθεσμων προσφορών? Δεν κλείνει το σύστημα την καθορισμένη ημέρα και ώρα υποβολής προσφορών ? ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ Ν.4412/16 ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ: …….. όπως εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV (L74) 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (L 340). ΆΡΘΡΟ 5 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 36 Ν.4412/16) §4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ, με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ και τα πληροφοριακά συστήματα των αναθετουσών αρχών, και των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), του Προγράμματος το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3861/2010 (Α’ 112), το Ολοκληρωμένο ….. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38 Ν.4412/16) Στην παρ. 4, περίπτ ε να γίνει η προσθήκη: ε) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS) του τόπου εκτέλεσης, με βάση τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2003 για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) , (EE L 154 της 21.6.2003). ΑΡΘΡΟ 10 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 44 Ν.4412/16) 1 α) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά την έννοια της των παρ. 2 & 4 του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, ΣΗΜ: Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί η «κάθετη συνεργασία» και μια α.α. που κρίνει ότι δεν διαθέτει τεχνική επάρκεια ή η τεχνική της επάρκεια είναι ελλιπής να μην μπορεί να προσφύγει μέσω προγραμματικής σύμβασης σε άλλη α.α. η οποία το ελέγχει ή στον εποπτεύοντα αυτής φορέα (πχ την οικεία περιφέρεια ή υπουργείο κλπ) ? 3. …………. Αποφαινόμενα όργανα της συγκεκριμένης κάθε φορά προγραμματικής σύμβασης είναι τα αρμόδια όργανα της α.α. με την οποία συνάπτεται η προγραμματική σύμβαση αναθέτουσας αρχής.» ΑΡΘΡΟ 17 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 53 Ν.4412/16) §2 περίπτ γ: γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής, αλλά και τον δικτυακό τόπο διενέργειας του διαγωνισμού δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, για την διενέργεια του διαγωνισμού, την ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την αποσφράγιση, ζ) το πρωτογενές αίτημα, την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ή την απόφαση δέσμευσης, την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής, §9. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του άρθρου 132 και της παραγράφου 5 του άρθρου 95. §10. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, μπορεί να ορίζεται με σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτής, υπό τους όρους του άρθρου 132 και της παραγράφου 5 του άρθρου 95. ΑΡΘΡΟ 18 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4412/16) §7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61 και το άρθρο 120 κατά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 21 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 70 Ν.4412/16) §4. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται σε έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, να αναρτά στην ιστοσελίδα της δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη μελέτη κατασκευής του έργου. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαντά στα τυχόν ερωτήματα των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων αλλά και να λαμβάνει υπόψιν της τυχόν παρατηρήσεις τους, πριν την έναρξη της σύμβασης κατά τα άρθρα 61 και 120 του νόμου». ΑΡΘΡΟ 22 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 72 Ν.4412/16) §4. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τον ανάδοχο της σύμβασης να παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό επί της αξίας της σύμβασης εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης. ΔΙΟΤΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΒΛΕΠΕ 5ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ, ΟΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ §6. ……... Προκειμένου να ανατεθεί σύμβαση δυνάμει ισχύουσας συμφωνίας-πλαίσιο, η αναθέτουσα αρχή που αναθέτει τη σύμβαση οφείλει να απαιτήσει από τον ανάδοχο να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 4. §10. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον τέτοια περίοδος προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. §12. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: ……………………… και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, εγγύησης προσθέτου χρόνου εγγύησης, εγγύησης καλής λειτουργίας και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. §16. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: α) οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών και την σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. β) ………. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. ΑΡΘΡΟ 23 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 73 Ν.4412/16) §1 ε) τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του ν. 4557/202020 (Α΄139), καθώς……….. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ΑΡΘΡΟ 31 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 86 Ν.4412/16) §11. Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης, εκφρασμένων σε επί τοις εκατό, ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο: U = σ1x Κ1 + σ2x Κ2 + ..+ σνxΚν, όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας, «Κν» η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολόγησης και U η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ισχύει σ1+σ2+..σν = 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Στα κριτήρια αξιολόγησης Σ1, Σ2, ….Σν άνω, περιλαμβάνεται και η τιμή ? Αν ναι, τότε το U δεν είναι η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς αλλά η βαθμολογία της προσφοράς. Αν όχι, τότε ποιος είναι ο τύπος που δίνει την συνολική βαθμολογία της προσφοράς ? Ποιος αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ? §12γ) Η προσφορά προσθέτου χρόνου εγγύησης συνοδεύεται (πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης) από εγγύηση «προσθέτου χρόνου εγγύησης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72, που κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης. Διαγράφεται η διάταξη ως μη έχουσα σχέση με το άρθρο 86! §13. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης «ε» ως εξής: ΒΟΠι=(120*ε) / (20+ε). ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Πως προκύπτει τελικά ο προσωρινός ανάδοχος ? Πως ο ως άνω τύπος βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς συνδυάζεται με τα τελευταία δύο εδάφια της παρ 10, τα παραθέτω κατωτέρω: Ειδικότερα κατά την ανάθεση σύμβασης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών το κριτήριο της τιμής έχει βαρύτητα τριάντα τοις εκατό (30%) και τα λοιπά κριτήρια ανάθεσης έχουν συνολική βαρύτητα εβδομήντα τοις εκατό (70 %). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται επί μέρους κριτήρια πλην της τιμής, που δύνανται να χρησιμοποιούνται για την ανάθεση και η επιμέρους βαρύτητά τους, ενώ μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, να ορίζεται μικρότερο ποσοστό βαρύτητας του 30% για το κριτήριο της τιμής. αλλά και με τον τύπο : U = σ1x Κ1 + σ2x Κ2 + ..+ σνxΚν της παρ 11, ώστε να προκύπτει ένας τελικός μαθηματικός τύπος που να δίνει τον προσωρινό ανάδοχο? Το κριτήριο της τιμής είναι τελικά η βαθμολογία ΒΟΠι της οικονομικής προσφοράς ? Υποθέτουμε το «ε» δίδεται ως δεκαδικός επί τοις εκατόν…. §14. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής ή του κόστους, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από εκατό (100) έως εκατόν είκοσι (120) βαθμούς. Η βαθμολογία είναι εκατό (100) βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι του κριτηρίου. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως εκατόν είκοσι (120) βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι όροι του κριτηρίου. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς, όπως προκύπτει από τον τύπο της παρ. 11 κυμαίνεται από εκατό (100) έως εκατόν είκοσι (120) βαθμούς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης μεγαλύτερο περιθώριο διακύμανσης από το αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο από εκατό (100) έως εκατό πενήντα (150) βαθμούς, προσαρμόζοντας αναλόγως τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης…. Όμως στην παρ 5 του άρθρου 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ αναφέρεται: 5. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της προμήθειας τη σχετική στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης με το κατάλληλο μέγιστο εύρος. Επομένως εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της α.α. να προσδιορίσει το εύρος βαθμολογίας εκάστου κριτηρίου, και αυτό δεν μπορεί να προσδιορίζεται / περιορίζεται με διάταξη εθνικού δικαίου, κατά το μέρος που προβλέπεται υποχρεωτική κλίμακα βαθμολογίας, διότι έτσι περιορίζεται η ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να προσδώσει την κατά την κρίση της προσήκουσα, αναλόγως της φύσεως της συμβάσεως, βαρύτητα σε καθένα από τα επιλεγέντα από αυτήν κριτήρια αξιολόγησης. Για το εν λόγω θέμα υφίσταται σχετική νομολογία ήδη από την εποχή ισχύος των προηγούμενων οδηγιών, βλέπε άρθρο 53 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, βλέπε ΣΤΕ-2573]09, ΣΤΕ 112]2011, ΣΤΕ 799]2008, ΣΤΕ 79/2011. 14β) Για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μπορεί εναλλακτικά να είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή (Α) της σχέσης: Α = σΤx (U/Umax) + σox (Kmin/K), ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Γιατί ο ως άνω τύπος να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών ? Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι τύποι : α) μια βασική μέθοδος χωρίς ιδιαίτερη στάθμιση μεταξύ τιμής και ποιότητας: Συνολική Βαθμολογία προσφοράς X= (Φθηνότερη τιμή )/(τιμή προσφοράς Χ )× βαθμολογία τεχν. προσφοράς Χ β) μια μέθοδος βάσει της οποίας εφαρμόζεται στάθμιση (συντελεστής βαρύτητας) για την ποιότητα και την τιμή, η οποία δηλώνεται υπό μορφή ποσοστού (π.χ. 60 %/40 %): Συνολική Βαθμολογία προσφοράς X = (Φθηνότερη τιμή )/(τιμή προσφοράς Χ )×100 σταθμιση οικ.προσφοράς (σε %)+συνολική βαθμολ.τεχν.προσφοράς Χ ×σταθμιση τεχν.προσφοράς Χ (σε %) Η σύμβαση πρέπει να ανατεθεί στην προσφορά με την υψηλότερη βαθμολογία ΣΗΜ.1 Αμφότεροι οι τύποι δίδουν τελική βαθμολογία έως 100 βαθμούς. Στον τύπο με συντελεστή στάθμισης β) δίδεται σαφώς έμφαση στη σημασία της ποιότητας σε σύγκριση με τον τύπο α). ΣΗΜ.2 Βλέπε ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, Φεβρουάριος 2018, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Κριτήρια Ανάθεσης, σελ 76 ΑΡΘΡΟ 34 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 90 Ν.4412/16) §2. Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά και δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής ή του κόστους, ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων. §4. Στην περίπτωση της παρ. 2, στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων και τα αποτελέσματά της αναγράφονται στα πρακτικά του ως άνω οργάνου.» ΣΗΜ: Επειδή η ΕΕ προτρέπει την αποφυγή χρησιμοποίησης της κλήρωσης ως μέσου ανάδειξης του αναδόχου, βλέπε σκέψη 93 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, θα μπορούσαμε να προτείνουμε, σε περίπτωση ισοδυνάμων προσφορών, η επιλογή να γίνεται σε εκείνον τον προσφέροντα που έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο με την υψηλότερη βαρύτητα. Αν υπάρχουν 2 κριτήρια με ίδια βαρύτητα, από το άθροισμα των βαθμολογιών τους. ΑΡΘΡΟ 38 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 95 Ν.4412/16) §6. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή/και γενικών υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η τελευταία μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό (%) στην τιμή του είδους ή της υπηρεσίας, βάσει τιμών αναφοράς, ιδίως όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ή βάσει τιμών που έχουν εγκριθεί ….. ΑΡΘΡΟ 40 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 97 Ν.4412/16) §1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως μη κανονική απαράδεκτη . Βλέπε σχετικά άρθρο 2 παρ 1 περίπτ 44 ΑΡΘΡΟ 98 Ν.4412/16 Να γίνουν οι διορθώσεις: §1. α …………….προσφορών. Με αποφάσεις των κατά τόπους τόπο Περιφερειαρχών και για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργου, που διεξάγονται σε νησιά, μπορεί να καθορίζεται μία (1) επιπλέον ημέρα της εβδομάδας για τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου των αναθετουσών αρχών με έδρα στον οικείο νομό στην οικεία περιφερειακή ενότητα. §1. στ ΑΡΘΡΟ 41 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 100 Ν.4412/16) §2. Στην περίπτωση που ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης έχει επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ή κόστους, τα επιμέρους στάδια, στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, …….. β) Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά σύμφωνα με τα ανωτέρω και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά φθίνουσα σειρά σειρά μειοδοσίας. 3. Τα επιμέρους στάδια στο πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύμπραξη καινοτομίας έχουν ως εξής: α) Η αποσφράγιση του φακέλου με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής λαμβάνει χώρα την ημέρα και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώριση των υποψηφίων, στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, καθώς και στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων προεπιλογής που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Στη 92 συνέχεια η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους υποψηφίους που προεπιλέγησαν για υποβολή προσφορών. β) Η αποσφράγιση των προσφορών και τα επόμενα διαδικαστικά στάδια διενεργούνται, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Η απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 που αναφέρεται στην παρ 2 του άρθρου, κοινοποιείται και σε όσους προσφέροντες αποκλείστηκαν κατά το πρώτο στάδιο δλδ αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και άρα δεν πέρασαν την προεπιλογή ? §4. Στην περίπτωση που ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης έχει επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία δεν προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής ή κόστους, τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, έχουν ως εξής: 6. Τα οριζόμενα στις παρ. 2 έως 5 προσαρμόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 36, με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 36. ΕΡΩΤΗΜΑ: Υπάρχουν διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο ? ΑΡΘΡΟ 45 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 104 Ν.4412/16) §2. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 79Α το άρθρο 79, μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά. §3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής κατά την παρ. 2, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα την παρ. 1 με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι προαναφερόμενες παράγραφοι. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72.» ΑΡΘΡΟ 49 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 117 Ν.4412/16) Για τις δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας, με την έννοια της περ. 30 της παρ. 1 του άρθρου 2, είναι δυνατό να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης ή η έκδοση πράξης ανάθεσης ή οι διαδικασίες εκτέλεσης του παρόντος από την αναθέτουσα αρχή. Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης ως ήσσονος αξίας εφαρμόζεται το άρθρο 6». ΑΡΘΡΟ 52 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 119 Ν.4412/16) §3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου, της Περιφέρειας ή του νομικού προσώπου όπου υπάγεται η υπηρεσία που εκτελεί ενέργειες τεχνικής βοήθειας, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) έως και εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση απευθύνεται γενικά προς όλους τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι την ημέρα δημοσίευσης της ως άνω πρόσκλησης, σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρεί …… §6. Η σύναψη συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ε.Ο.Χ. ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά τα άρθρα 117 και 118, χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας, όπου υπάγεται η υπηρεσία που εκτελεί ενέργειες τεχνικής βοήθειας. Το σχετικό συμφωνητικό, όπου απαιτείται, υπογράφεται από το ίδιο ως άνω όργανο. §7. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, αναρτάται καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΡΘΡΟ 53 ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 120 Ν.4412/16) § 3. Για τις συμβάσεις του άρθρου 118 ισχύουν τα ακόλουθα: α) Η πρόσκληση της παρ. 2 ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 103 από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. β) Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου με εκτιμώμενη αξία μέχρι και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η πρόσκληση της παρ. 2 δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και καταχωρίζεται αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται σε τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς και καταχωρίζεται αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.