• Σχόλιο του χρήστη 'Πασχάλης Α.' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 16:23

    Άρθρο 61: Ψηφιακό Αρχείο Βαθμολόγησης Σύσταση Ηλεκτρονικού Μητρώου Βαθμολόγησης του Συνολικού Συστήματος Παραγωγής Έργων. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι απορίας άξιος ο μη εξορθολογισμός του συνολικού συστήματος παραγωγής Δημοσιών Έργων και Προμηθειών. Η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να έχει αιτία έναν κλάδο μόνο του συνόλου παραγωγής παραδείγματος χάριν τους Εργολάβους ή τους Μελετητές. Είναι μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά. Με άξονα την αξιοποίηση της πληροφορικής προτείνεται τη Σύσταστη Ηλεκτρονικού Μητρώου Βαθμολόγησης του Συνολικού Συστήματος Παραγωγής Έργων και Προμηθειών. Στόχος του συστήματος βαθμολόγησης είναι αύξηση της παραγωγικότητας των εμπλεκόμενων φορέων. Το σύστημα αποτελείται από τέσσερις (4) κυρίως φορείς. 1. Δημόσιες Υπηρεσίες 2. Μελετητές 3. Ιδιώτες Ελεγκτές - Επιμετρητές 4. Εργολάβοι - Κατασκευαστές Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι υπόχρεοι καταγραφής στο μητρώο με ξεχωριστούς τομείς βαθμολόγησης. Το μητρώο θα έχει τη λογική της αυτοβελτίωσης μέσω της βαθμολόγησης του εκάστοτε εμπλεκομένου από τους υπόλοιπους συνεργαζόμενους ή προϊσταμένους. Για κάθε φορέα θα δίνονται ελάχιστα αλλά όχι αμελητέα κίνητρα για την συγκέντρωση μεγαλύτερης βαθμολογίας.Τα αντίστοιχα προτεινόμενα κίνητρα είναι: 1. Μικρή υποβοήθηση προαγωγής των υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών μακροπρόσθεσμα 2. Μικρή υποβοήθηση για ανάληψη μελετών σε επόμενες δημοπρασίες 3. Δυνατότητα ανάληψης ελέγχου μεγαλύτερου έργου ή μικρή αύξηση αποζημίωσης 4. Μικρή υποβοήθηση για ανάληψη έργων και προμηθειών σε επόμενες δημοπρασίες. Για παράδειγμα η υποβοήθηση στη κατηγορία των εργολάβων μπορεί να είναι ένα επιπρόσθετο πλασματικό ποσοστό της τάξεως του 2-3% στην ανάληψη του επόμενου έργου του. Η σύμβαση θα υπογράφεται με το πραγματικά δοσμένο ποσοστό έκπτωσης. Τα κριτήρια βαθμολόγησης θα είναι φυσικά διαφορέτικά για τον κάθε φορέα και προτείνεται να γίνονται με βαθμούς από 1 έως 5. 1. α) Αντικείμενο έργου. β) Πορεία εξέλιξης διαδικασιών ωρίμανσης γ) Πορεία και ταχύτητα σύναψης σύμβασης από την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού. (αυξημένο ποσοστό βαρύτητας) 2. α) Πληρότητα μελέτης και πληρότητα αντιμετώπισης των προβληματών που δύναται να λύσει το έργο, με βάση το δοσμένο από την τεχνική υπηρεσία αντικείμενο έργου β) Τεχνικά στοιχεία και υιοθετούμενες τεχνικές λύσεις (αυξημένο ποσοστό βαρύτητας) γ) Μη ύπαρξη τροποποίησης κατά τη διάρκεια του έργου. δ) Μη ύπαρξη λαθών υπολογισμών και διφορούμενων ερμηνέσευων. ε) Απόκλιση κοστολόγησης μελετητή από τις τιμές του μειοδότη. 3. α) Έκθεση βαθμολόγησης Μελέτης β) Συνέπεια ως προς την τεχνική υπηρεσία όσον αφορά τα καθήκοντά του. γ) Συννενόηση και επικοινωνία με κατασκευαστή εργολάβο (αυξημένη βαρύτητα) 4. α)Ποιότητα κατασκευής (αυξημένη βαρύτητα) β) Παραγωγικότητα κατασκευαστή γ) Εφαρμογή της Μελέτης δ) Αντιμετώπιση ανακύπτοντων προβλημάτων Το συνολικό σύστημα εποπτεύεται από κεντρική διεύθυνση που έχει και διαιτητικό χαρακτήρα. Άρθρο 88: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές Με την υποβολή της μελέτης προς δημοπρασία ο Μελετητής είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να αποστείλει την πραγματική κοστολόγηση της κατασκευής. Η κοστολόγηση αποστέλλεται στην Κεντρική Διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Μητρώου και αποσφραγίζεται μόνο κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών. Η κοστολόγηση γίνεται με βάση τις τρέχουσες τιμές των εργασιών και των υλικών οπότε και είναι υποχρεωμένος ο μελετητής να προβεί στην αντίστοιχη έρευνα αγοράς. Αν το κόστος του έργου σύμφωνα με την δοσμένη προσφορά του μειοδότη ξεπερνά το 15% από την κοστολόγηση του μελετητή, τότε ο εν λόγω μειοδότης αποκλείεται. Στην περίπτωση και μόνο που η εν λόγω απόκλιση βρίσκεται μεταξύ του 10 και 15% δύναται η δυνατότητα της αιτιολόγησης της χαμηλής προσφοράς όπως περιγράφεται στο Άρθρο 88 του παρόντος σχεδίου νόμου.