• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΖ' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 17:43

    Άρθρο 41 (τροποποίηση του άρθρου 100 ν. 4412/2016) Η διάταξη περί έκδοσης, σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, μίας προσβαλλόμενης απόφασης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενδεχομένως εγείρει ζητήματα συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, έχει κριθεί ότι δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εξαρτούν την άσκηση της προσφυγής από το αν η οικεία διαδικασία συνάψεως δημόσιας συμβάσεως έχει προχωρήσει τυπικώς σε συγκεκριμένο στάδιο (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2005, Stadt Halle και RPL Lochau, C 26/03, EU:C:2005:5, σκέψη 38) αλλά και ότι αντιβαίνει στις διατάξεις της οδηγίας 89/665/ΕΚ το γεγονός αναμονής, σε όλες τις περιπτώσεις, εκ μέρους του διαγωνιζομένου της απόφασης περί αναθέσεως της επίμαχης συμβάσεως πριν αποκτήσει τη δυνατότητα ασκήσεως προσφυγής κατά της αποφάσεως με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό σε άλλο διαγωνιζόμενο (απόφαση της 5ης Απριλίου 2017, Υπόθεση C-391/15, Marina del Mediterráneo SL, ECLI:EU:C:2017:268, σκέψη 34). -Άρθρο 43 (Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών– Αντικατάσταση άρθρου 102) Η διάταξη ενδέχεται να δημιουργήσει ερμηνευτικά ζητήματα παρότι εν γένει συνάδει με το λεκτικό του άρθρου 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Προτείνεται προσθήκη σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΔΕΕ, κατά την οποία δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση ή/και το πρώτον υποβολή στοιχείων/εγγράφων/πληροφοριών, η κοινοποίηση των οποίων τέθηκε από τα συμβατικά έγγραφα επί ποινή αποκλεισμού. [βλ. ad hoc Απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 2013, C 336/12, σκ.39-40, ECLI:EU:C:2013:647 (σκ. 39-40), όπου κρίθηκε ότι «η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει να διορθωθούν ή συμπληρωθούν σε επιμέρους σημεία τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε έναν τέτοιο φάκελο, αρκεί η αίτηση αυτή να αφορά στοιχεία ή δεδομένα….των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της προθεσμίας που είχε ταχθεί για την υποβολή υποψηφιότητας. Παρά ταύτα, πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά αν τα έγγραφα της δημόσιας συμβάσεως επέβαλλαν επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία την κοινοποίηση του εγγράφου ή της πληροφορίας που λείπει». Επίσης, η ταχθείσα προθεσμία που μπορεί να ανέλθει και σε 20 ημέρες δεν παρίσταται ότι τελεί έστω σε αναλογία με την αποκλειστική προθεσμία των 10 εργασίμων ημερών που τίθεται στη διάθεση των οικονομικών φορέων προκειμένου να αιτιολογήσουν την προσφορά τους εφόσον «φαίνεται» ασυνήθιστα χαμηλή, που, εν πάσει περιπτώσει η τελευταία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτεί εξειδικευμένους και συχνά πολύπλοκους ισχυρισμούς, ως και αποδεικτικά μέσα. Άρθρο 134 Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση άρθρου 345 ν. 4412/2016 Επέκταση εφαρμογής του Βιβλίου IV σε διαγωνιστικές διαδικασίες προϋπολογισθείσας δαπάνης από 30.000€. Δεν προκύπτει η αιτιολογική βάση υιοθέτησης της εν λόγω διάταξης, ούτε εάν διενεργήθηκε σχετική έρευνα, προκειμένου να υφίσταται ενδεικτική έστω τάξη μεγέθους του αριθμού των υποθέσεων που αφορά αλλά και του δημοσιονομικού οφέλους. Παράλληλα, δεν προκύπτει ο λόγος για τον οποίο η αναθέτουσα αρχή αλλά και οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αναμείνουν έως 60 ημέρες προκειμένου να κατακυρωθεί «πρόχειρος» διαγωνισμός, ούτε εάν υπάρχει βιώσιμη δυνατότητα επίσπευσης της εξέτασης τους. Εξάλλου με τις υφιστάμενες διατάξεις δεν προκύπτει έλλειμα έννομης προστασίας προς τους οικονομικούς φορείς. Άρθρο 136 Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής – Τροποποίηση άρθρου 365 του Ν.4412/2016) Σε περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας προϋπολογισθείσας δαπάνης έως 100.000€, προβλέπεται η εξέταση της προσφυγής από Μονομελές Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ, ωστόσο η συγγραφή προσφυγής και η επακόλουθη εξέτασης της δεν καθίσταται αυτομάτως απλούστερη σε επίπεδο νομικών ή ουσιαστικών ισχυρισμών ανάλογα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη (ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ως προς τους προβληθέντες ουσιαστικούς ισχυρισμούς αλλά και ως προς τους νομικούς, περιπτώσεις CE). Άρθρο 137 Προσωρινά μέτρα – Αντικατάσταση άρθρου 366 ν. 4412/2016 Δεν προκύπτει ο δικαιολογητικός λόγος υιοθέτησης διάταξης για υποχρεωτική έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ακόμα και όταν ο αιτών δεν υφίσταται βλάβη από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, λαμβάνοντας δε υπόψη την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 41 (τροποποίηση του άρθρου 100 ν. 4412/2016) περί έκδοσης, σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, μίας προσβαλλόμενης απόφασης σε συνδυασμό με το άρθρο 364 του ν. 4412/2016 όπου η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κωλύει, κατά κανόνα την υπογραφή της σύμβασης, προκύπτει ότι στο σύνολο των ως άνω περιπτώσεων, η απόφαση λήψης μέτρων προσωρινής προστασίας θα είναι απορριπτική, αφού δεν υφίσταται βλάβη.