• Σχόλιο του χρήστη 'Χ.Θ.' | 7 Δεκεμβρίου 2020, 17:32

    Με την ευκαιρία της τροποποίησης του Ν. 3433/2006, προτείνεται η απαλοιφή της παρ. 4Α του αρ. 72 του εν λόγω Νόμου, για τους παρακάτω λόγους: Η ανωτέρω ρύθμιση είναι αποσπασματική και εκτός του θεσμικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όσον αφορά την συμπεριφορά των υπαλλήλων και ειδικότερα του πολιτικού προσωπικού του ΥΕΘΑ είναι επαρκές για την διασφάλιση της διαφάνειας και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ουδόλως βελτιώνεται με την ανωτέρω ρύθμιση. Το πολιτικό προσωπικό δεν υπάγεται στο καθεστώς μεταθέσεων του ένστολου προσωπικού, ούτε δύναται να εξομοιωθεί με αυτό. Οι μεταθέσεις στελεχών του πολιτικού προσωπικού ανά τριετία είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς για τους υπαλλήλους. Είναι δε αδικαιολόγητα δυσμενής μεταχείριση για τους υπαλλήλους των συγκεκριμένων υπηρεσιών του ΥΕΘΑ, σε σχέση με το καθεστώς αντίστοιχων καθηκόντων υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου, πολύ δε περισσότερο σε σχέση με το καθεστώς των υπαλλήλων άλλων Υπουργείων και δημόσιων φορέων, που δεν υπέχουν τέτοια υποχρέωση. Επίσης, είναι ιδιαιτέρως δυσμενής για την υπηρεσία, που θα χρειάζεται συνεχώς ανανέωση του προσωπικού της και αντικατάσταση των μετατιθέμενων με κατάλληλα καταρτισμένους υπαλλήλους, προκειμένου να επιτελέσει τις αρμοδιότητές της, οι οποίοι όμως θα λείπουν από τις υπηρεσίες που θα υποχρεωθούν να αφήσουν.