• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΚΠΟΙΖΩ & ΠΟΜΕΚ' | 14 Μαρτίου 2022, 15:03

    Αναφορικά με την παρ.6. που ορίζει ότι: Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να διατάξει, με απόφαση του, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, την άμεση παύση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απόφαση αυτή επιβάλλονται, σε βάρος του παραβάτη, οι κυρώσεις του άρθρου 13α του παρόντος νόμου.», προτείνουμε να συμπληρωθεί το άρθρο 13α σύμφωνα με το εδάφιο ε)της Οδηγίας (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2019/2161 «Άρθρο 13-Κυρώσεις)το οποίο αναφέρει και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών σε θέματα νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και συγκεκριμένα: "ε) οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον έμπορο για την ίδια παράβαση σε άλλα κράτη μέλη σε διασυνοριακές υποθέσεις, όπου οι πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω κυρώσεις είναι διαθέσιμες μέσω του μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου" και τα όσα ειδικότερα προβλέπει η παρ. 3&4 για την επιβολή κυρώσεων και προστίμων.