• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΜΑΖΕ' | 16 Αυγούστου 2022, 17:16

    Άρθρο 4: Φορέας Απονομής και Ελέγχου του «Ελληνικού Σήματος» στο ζύθο και στα ποτά ζύθου ορίζεται η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία υπάγεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ορθότερο ωστόσο θα ήταν Φορέας Απονομής και Ελέγχου του «Ελληνικού Σήματος» να αποτελεί καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία άλλωστε τηρείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών και η οποία καθορίζει, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 4072/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εποπτεύει το θεσμικό πλαίσιο απονομής του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος σε επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην αναγνώριση της προέλευσης των προϊόντων των ανωτέρω επιχειρήσεων και των υπηρεσιών τους από τους καταναλωτές.