• Προτείνεται στην Επιτροπή να υπάρχει εκπρόσωπος του Συνδέσμου των Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) που εκπροσωπεί τη χημική βιομηχανία. Η παραγωγή , η διακίνηση και η κατανάλωση των χημικών ουσιών αποτελεί μια εξόχως εξειδικευμένη διαδικασία , ενδεικτικό είναι το πλήθος των κανονισμών και οδηγιών της ΕΕ για τα χημικά ( REACH, CLP, IED, SEVEZO II κλπ.) Αφορά όχι μόνο τους παραγωγούς χημικών αλλά και τους χρήστες , δηλαδή όλους τους κλάδους περιλαμβανομένων και των τροφίμων ,αφορά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων , τη ποιότητα του νερού. Εκτιμούμε ότι με τη παρουσία εκπροσώπου μας θα αντιμετωπισθούν πολλά θέματα που θα απσχολήσουν το όργανο.