• Στην παράγραφο 2 στις απαλασσόμενες μεταποιητικές μονάδες από την υποχρέωση εφοδιασμού με νέα άδεια λειτουργίας η υπεύθυνη δήλωση κατόπιν εκσυγχρονισμού πρέπει να συμπεριληφθούν και οι βιομηχανίες/βιοτεχνίες με εκσυγχρονισμό/επέκταση μεγαλύτερο του 20% των εγκατεστημένων ΗΡ εφ'όσον δεν επέρχεται μεταβολή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή αύξηση του μεγέθους των βιομηχανικών κτιριακών εγκαταστάσεων οπότε η υποπαράγραφος β της πργρφ. 2 του εν λόγω άρθρου 17 διαμορφώνεται για τις απαλασσόμενες ως ακολούθως. «β) Δεν επέρχεται αύξηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης και δεν επέρχεται μεταβολή του αντικειμένου δραστηριότητας. 'Οταν η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος υπερβένει τα 600 Kw κινητήριας και θερμικής ισχύος απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης». ΣΒΑΠ