• Διακοπή της λειτουργίας μιας βιομηχανίας για λόγους που αφορούν α) στην προστασία του περιβάλλοντος, β) στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και εργαζομένων και γ) για λόγους υγιεινής και προστασίας του καταναλωτή. Οι τρεις λόγοι που αναφέρονται είναι πολύ γενικοί και ως εκ τούτου υπεισέρχονται υποκειμενικά κριτήρια με ορατό τον συνήθη κίνδυνο να εξυπηρετηθούν άνομα συμφέροντα. Οι τρεις ως άνω λόγοι πρέπει να προσδιορισθούν ως προς το τι συμπεριλαμβάνουν π.χ. μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντος, προϊόντα που ευρέθησαν ακατάλληλα από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο και τα ευρήματα να επαναδιαπιστωθούν από ανεξάρτητα πιστοποιημένα εργαστήρια. Να δίδεται στην επιχείρηση χρονικό περιθώριο για την συμμόρφωση της. ΣΒΑΠ