• Σχόλιο του χρήστη 'Πέτρος Βαρελίδης' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 20:22

    Η αναφορά στην παρ.3 στην εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών είναι εσφαλμένη αφού οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά εγχειρίδια αναφοράς (BREF documents) είναι πλέον υποχρεωτικές. Επομένως η παρ.3 πρέπει να διαμορφωθείθ ως ακολούθως: 3. Στο πλαίσιο της τροποποίησης αυτής, καταργείται η υποκατηγορία 3 της Β κατηγορίας όσον αφορά τις δραστηριότητες του παρόντος νόμου και οι δραστηριότητες που με το ισχύον σήμερα καθεστώς υπάγονται στην υποκατηγορία αυτή κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας ή στην υποκατηγορία 4 της Β κατηγορίας, η οποία πλέον αποτελεί μια ενιαία κατηγορία Β. Κριτήρια κατάταξης μιας δραστηριότητας στις κατηγορίες Α και Β αποτελούν το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας, το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέμπονται, η ενδεχόμενη σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον, ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος και η ανάγκη επιβολής περιορισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.