• Με αφορμή τη θέση σε Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις», θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας, Στo άρθρo 38 Γίνονται παραπομπές στις κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων που έχουν καθοριστεί με τους Ν. 1650/1986 και 3010/2002. Εκτιμάται ότι η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων για όλες τις αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για την νόμιμη λειτουργία τους θα πρέπει να είναι ενιαία και να εναρμονίζεται σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που προβλέπει το άρθρο 15 του παρόντος.