• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Κωτσάλου' | 16 Μαρτίου 2016, 10:23

    "Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.". To σημείο αυτό του άρθρου μπορεί να ερμηνευτεί κατά το δοκούν. Θα πρέπει να γίνει σαφές τι και ποιά ακριβώς δικαιολογητικά ζητά η ΑΑ για την απόδειξη της οικονομικο-χρηματοικοινομικής επάρκειας του οικ. φορέα.