• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Παπαντωνόπουλος' | 16 Μαρτίου 2016, 15:42

    Επί του κειμένου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί επακριβώς ποια είναι τα χαρακτηριστικά με τα οποία μια χωριστή επιχειρησιακή μονάδα θεωρείται "ανεξαρτήτως υπεύθυνη για διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" για την εφαρμογή υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας κατά παρέκκλιση. Στην περίπτωση που εξουσιοδοτείται ή μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα απόφασης για τη σύναψη συμβάσεων, με απόφαση συλλογικού οργάνου διοίκησης, στον προϊστάμενο της επιχειρησιακής μονάδας, αυτό αποτελεί στοιχείο για τη θεώρηση της επιχειρησιακής μονάδας ως ανεξαρτήτως υπεύθυνης; Ή απαιτούνται και άλλα στοιχεία για την τεκμηρίωση της ιδιότητας της επιχειρησιακής μονάδας;