• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Ροβολής' | 17 Μαρτίου 2016, 09:50

    Στο άρθρο 203 προβλέπεται και άλλη μια περίπτωση έκπτωσης αναδόχου: όταν αποχωρήσει μέλος της ομάδας μελέτης με ευθύνη του αναδόχου που δεν κρίνεται δικαιολογημένη. Για λόγους ομοιομορφίας, θα πρέπει και αυτή η περίπτωση να μεταφερθεί στο παρόν άρθρο. Εναλλακτικά, προτείνεται να βρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων περιπτώσεων, γιατί η πρόβλεψη του άρθρου 203 (ίδια με του Ν.3316/2005) είναι πολύ ασαφής και δυσεφάρμοστη("αν δεν κρίνεται δικαιογημένη", "ΜΠΟΡΕΙ να κηρυχθεί έκπτωτος").