• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' | 18 Μαρτίου 2016, 21:05

    Στο Άρθρο 70 – Κριτήρια επιλογής Τα όρια Ετησίου Κύκλου Εργασιών δεν θα πρέπει να περιορίζουν νεοσύστατες επιχειρήσεις να εισέλθουν στην διαδικασία διότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μεσοπρόθεσμα ολιγοπώλιο. Επίσης η χρηματοοικονομική επάρκεια θα πρέπει να μπορεί να καλυφθεί από την καθαρή χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ή να μπορεί να στηρίζεται και σε ασφαλιστικούς φορείς (πχ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) που λειτουργούν και ως χρηματοδοτικοί οργανισμοί για τα μέλη τους.