• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 26 Μαρτίου 2016, 02:37

    Δεν είναι κατανοητή η συσχέτιση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και της σύγκρουσης συμφερόντων, όπως πααρουσιάζεται στην παράγραφο 4. ως κάτωθι "4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο. Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς, ιδίως, να διαθέτουν επαρκές επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι ο οικονομικός φορέας έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης." Εφόσον υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ο προσφέρων αποκλείεται εάν δεν υπάρχει δυνατότητα θεραπείας του προβλήματος. Εαν δεν έχει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες ομοίως αποκλείεται ως προς την καταλληλότητα. Η διάταξη όπως αναφέρεται παρουσιάζεται να προκαλεί "τιμωρία" σε επίπεδο "καταλληλότητας", μια πιθανή εμπλοκή ¨συγκρούσεως συμφερόντων" που αφορά όμως θέμα διαφάνειας και νόθευσης ανταγωνισμού. Προτείνεται να απαλειφθεί το εδάφιο που συσχετίζει την "επαγγελματική ικανότητα" με την "συγκρουση συμφερόντων"