• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος' | 26 Μαρτίου 2016, 12:30

    Σύμφωνα με την παρ. 1 όλες οι απαιτήσεις, που επιβάλλονται για τη συμμετοχή οικονομικών φορέων σε δημόσιες συμβάσεις πρέπει να είναι σχετικές και ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (ή κύριο αντικείμενο σύμφωνα με τις παρ. 2 και 6 του Άρθρου 4). Η σημαντική αυτή διατύπωση έρχεται προδήλως σε αντίφαση με τη δομή των υφιστάμενων Μητρώων Μελετών και Έργων, που διατηρείται με το Σ/Ν. Και τούτο διότι η λογική των Μητρώων, βασίζεται σε αυθαίρετες εν πολλοίς κατατάξεις και διακρίσεις των διπλ. μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων σε κατηγορίες μελετών έργων με βάση τους ακαδημαϊκούς τίτλους και με ονοματολογίες των κατηγοριών, που δεν αντιστοιχούνται στο CPV. Τα Μητρώα δεν είναι δηλαδή ανοικτά στους διπλ. μηχανικούς που θα μπορούσαν να επιλέξουν στο πλήθος των μελετών και έργων του CPV, εκείνα που αντιστοιχούν στα επαγγελματικά τους προσόντα και στον Διεθνή Κώδικα (ISCO-2008) κατάταξης των επαγγελμάτων. Τα κλειστά Μητρώα ευνοούν τελικά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων σε ορισμένους οικονομικούς φορείς που στελεχώνονται με ορισμένες ειδικότητες διπλ. μηχανικών, αποκλείντας ή υποβαθμίζοντας άλλους (όπως τούτο εξειδικεύεται στα σχόλια των Άρθρων 71, και 196), με βάση το κριτήριο «τεχνικής καταλληλότητας γενικής εμπειρίας» και όχι με βάση το κύριο αντικείμενο της σύμβασης. Το κριτήριο όμως γενικής εμπειρίας, δεν αποτελεί προσαρμογή στην οδηγία και στο παρελθόν είχε απορριφθεί από την ΕΕ. Επιπλέον σημειώνουμε τα ακόλουθα για την παρ. 4 του Άρθρου: • Ζητείται στο Σ/Ν οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για να εκτελέσουν την σύμβαση. Έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες διακηρύξεις διαγωνισμών που έχουν γίνει να ζητείται από τους οικονομικούς φορείς να διαθέτουν μεγάλο αριθμό εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, γεγονός που ευνοεί τις πολύ μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν μεγάλο αριθμό προσωπικού με υπαλληλική σχέση. Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες για την κατασκευή των έργων και αργότερα για την λειτουργία και συντήρησή τους (εάν περιλαμβάνεται τέτοιο αντικείμενο στη σύμβαση) χρησιμοποιούν μηχανικούς, εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό, που είναι εξειδικευμένο στο συγκεκριμένο τεχνικό έργο, με έμμεση σχέση συνεργασίας, πχ σύμβαση έργου, παροχή υπηρεσιών ή υπεργολαβία. Θα πρέπει να διευκρινιστεί συνεπώς στο Σ/Ν ότι για τους ανθρώπινους πόρους οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να επικαλούνται τόσο προσωπικό που διαθέτουν με υπαλληλική (άμεση) σχέση εργασίας, όσο και προσωπικό με έμμεση σχέση συνεργασίας (σύμβαση έργου, παροχή υπηρεσιών ή υπεργολαβία). • Ζητείται επίσης στο Σ/Ν οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν επαρκές επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις, που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν σε διακηρύξεις έργων, να ζητείται εμπειρία από εκτέλεση παρόμοιων έργων, η οποία να έχει διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο που να περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Πχ σε διαγωνισμό έργου Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων έχει ζητηθεί εμπειρία μέσα στην τελευταία τριετία σε παρόμοιο έργο με συγκεκριμένη δυναμικότητα και με συγκεκριμένη τεχνολογία, αυτή των μεμβρανών (MBR), όταν στην Ελλάδα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα ελάχιστα έργα με αυτή την τεχνολογία, ενώ η πλειοψηφία αυτών των έργων έχουν κατασκευαστεί με άλλες τεχνολογίες. Σε άλλους διαγωνισμούς, κυρίως παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης έργων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, ζητείται παρόμοια εμπειρία από έργα πολύ μεγάλης δυναμικότητας μέσα στην τελευταία τριετία ή πενταετία, όταν τέτοια μεγάλα έργα έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα παλαιότερα. Η εμπειρία μίας Τεχνικής Εταιρείας προφανώς δεν χάνεται, εάν παρέλθουν περισσότερα των τριών ή των πέντε ετών από την υλοποίηση ενός παρόμοιου έργου. Θα πρέπει να διευκρινιστεί συνεπώς στο Σ/Ν, ότι το επίπεδο εμπειρίας των οικονομικών φορέων να αποδεικνύεται με συμβάσεις, που έχουν εκτελέσει οι οικονομικοί φορείς κατά το παρελθόν και αντιστοιχούν στο κύριο αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου.