• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Αδάμος' | 27 Μαρτίου 2016, 15:55

    Στην παρ. 3 του άρθρο 203 αναφέρεται ότι «Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας από την εκτέλεση της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους της αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο.» Προτείνεται το στέλεχος-αντικαταστάτης να διαθέτει «ίσα τουλάχιστον με τα απαιτούμενα στην προκήρυξη προσόντα» και όχι «ίση τουλάχιστον εμπειρία» με το στέλεχος που αντικαθιστά. Είναι αδύνατο να βρεθεί αντικαταστάτης που να διαθέτει ίση εμπειρία με συνταξιούχο με 60 χρόνια εμπειρία.