• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Αδάμος' | 27 Μαρτίου 2016, 21:33

    Στην παρ.1 του άρθρου 202 αναφέρεται ότι "Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται κατά τη διάρκεια της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας, εκτός εάν η υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει πέραν των δύο (2) μηνών από την απόφαση ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή η συμβατική αμοιβή του αναδόχου αναθεωρείται κατά το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης αφαιρουμένων των δύο πρώτων μηνών." Το ορθό στην ανωτέρω παράγραφο είναι οι 2 μήνες να υπολογίζονται από τη σύναψη της σύμβασης και όχι από την απόφαση ανάθεσης. Με τη σύναψη της σύμβασης παράγονται τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης πχ μετά το Εκλεκτικό Συνέδριο ενώ μετά την απόφαση ανάθεσης ακολουθούν πιθανές προσφυγές/ ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης, πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών από ανάδοχο, έλεγχος δικαιολογητικών, απόφαση κατακύρωσης, πιθανές προσφυγές/ασφαλιστικά κατά της απόφασης κατακύρωσης, έλεγχος από το Ελεγκτικό κλπ που μπορεί να οδηγήσουν σε χρονικά διαστήματα πολύ μεγαλύτερα των δύο μηνών.