• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνιος Κόκκινος' | 27 Μαρτίου 2016, 21:33

    6. Στις περιπτώσεις που διενεργείται διοικητική παραλαβή είτε η παράλληλη χρήση του έργου προκύπτει από την φύση των εργασιών, εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ τα παραπάνω συμπληρώνουν το άρθρο 185 που αναφέρεται μόνο στο χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου και όχι σε προγενέστερο χρόνο