• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνιος Κόκκινος' | 27 Μαρτίου 2016, 23:14
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    3. Για την πληρωμή των εκτελεσμένων εργασιών, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό για τις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν, και οφείλονται σ΄ αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί έχουν σαν στοιχεία τις ποσότητες των εργασιών των εγκεκριμμένων επιμετρήσεων. Ποσότητες εργασιών πέραν των συμβατικών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις συμπεριλαμβάνονται στον λογαριασμό εφ' όσον η δαπάνη τους καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης. ....... 8.Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει μέσα δέκα ημέρες. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η διευθύνουσα υπηρεσία, με εντολή της προς τον ανάδοχο, επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός, μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η παράλειψη εμπρόθεσμου ελέγχου και έγκρισης του λογαριασμού αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα για τα αρμόδια όργανα της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Προϋπόθεση πληρωμής της πιστοποίησης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Τα δικαιολογητικά πληρωμής πλην του τιμολογίου δύναται να προσκομίζονται μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης σε περίπτωση δε καθυστέρησης της πληρωμής πριν την παρέλευση διμήνου από την υποβολή του λογαριασμού. Το τιμολόγιο προσκομίζεται μόνο κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης. ΑΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Εφ' όσον ο λογαριασμός περιέχει αποκλειστικά εργασίες εγκεκριμένων επιμετρήσεων η δεκαήμερη προθεσμία ελέγχου του είναι επαρκής. Ποσότητες εργασιών που εκτελέσθηκαν σύμφωνα με την μελέτη εγκρίθηκαν με εγκεκριμένες επιμετρήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς για πληρωμή καθώς η μη πρόβλεψή τους στον συμβατικό προϋπολογισμό έχει γίνει από παραδρομή. Η πληρωμή των κρατήσεων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της δίμηνης προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού.