• Αποτελεί θετικό βήμα στην παρ. 2 οι αναθέτουσες αρχές να μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α ή να συμμορφώνονται με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο παράρτημα αυτό. Πρέπει να προστεθεί στο άρθρο αυτό η φράση «οι φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα ή επαγγελματικές οργανώσεις που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους ανεξάρτητα εάν αναφέρονται στο παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α» Στην παρ.3 αναφέρεται ότι: « Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς, ιδίως να έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης …..Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονομικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο . Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα. Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οι οικονομικοί φορείς ανά ομάδες τμημάτων, σε περίπτωση που ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως.» Επίσης θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά για το ρόλο του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ως πιστωτικού ιδρύματος και να κατοχυρωθεί ως ίδρυμα κατάλληλο για την έκδοση βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η εγγραφή στους καταλόγους του ΜΕΕΠ αποτελεί και βεβαίωση οικονομικής, χρηματοοικονομικής αλλά και τεχνικής επάρκειας και δεν θα πρέπει να ζητούνται επιπρόσθετα άλλα στοιχεία από τις αναθέτουσες αρχές για τους κατόχους τέτοιων βεβαιώσεων.