• § 22 Η διάταξη (τελευταίο εδάφιο) αυτή πρέπει να διαγραφεί και οι ρυθμίσεις της παρ. 22 να αναδιατυπωθούν ως κατωτέρω. Η ΠΕΔΜΕΔΕ θεωρεί ότι η έννοια της αναθεώρησης, είναι πάντοτε θετική, υπέρ του αναδόχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 54 του κ.ν. 3669/2008 όπως συμπληρώθηκε με τον ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α’ 261) ώστε να αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αρνητική αναθεώρηση των τιμών στα δημόσια έργα. Η θέση μας είναι ότι όπως ισχύει ο αποκλεισμός της αρνητικής αναθεώρησης στις αμοιβές των μελετών, το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τις τιμές εκτέλεσης των έργων. Αυτό μπορεί να γίνει με την αλλαγή και αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 22 στο ως άνω άρθρο του σχεδίου νόμου με την ακόλουθη διατύπωση: « Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησής τους, εκτός από εκείνες με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ¨ Τρίμηνο του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιμών από το Δ΄ Τρίμηνο και εντεύθεν υπολογίζεται με τους ισχύοντες για το Γ’ Τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με την μονάδα (1) ». Με την ρύθμιση αυτή λύνεται οριστικά και η υφιστάμενη εκκρεμότητα της αναθεώρησης των τιμών των έργων από το τέταρτο τρίμηνο του 2012, χωρίς να προκαλείται ζημία και σε προηγούμενες εκτελούμενες συμβάσεις (οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, με πρότερο αναθεωρητικό τρίμηνο) Αντίθετα η ρύθμιση του σχεδίου νόμου, με τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλεί πλήρη ανατροπή όλων των παλαιών συμβάσεων, πριν το 2012, και συγκεκριμένα συμβάσεις που έχουν τρίμηνο εκκίνησης αναθεώρησης πριν το Δ΄τρίμηνο του 2012