• παρ. 10 Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες, τις οποίες υποχρεούται να υλοποιήσει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός μηνός από την ολοκλήρωση του αντίστοιχου σταδίου: α) Καθίσταται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους όπως θα προκύψει από την εκκαθάριση του έργου και εισπράττεται από τον κύριο του έργου με κατάπτωση, αν απαιτείται, ανάλογου ποσού της αντίστοιχης εγγύησης. β) Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, έως και το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 67 και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και εφόσον ληφθεί υπόψη τυχόν προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός. γ) Καταπίπτει το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου και για τις τμηματικές προθεσμίες. Τα υπό (β) και (γ) επέρχονται μετά την τελεσιδικία, επί ενδίκων διαδικασιών που τυχόν ασκηθούν από τον έκπτωτο ανάδοχο