• Οι παράγραφοι 1 & 2 να αναδιατυπωθούν ως εξής : 1. Υπό την επιφύλαξη των όσων ειδικά ορίζονται στο άρθρο 97, ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην αποκατάσταση των βλαβών, σύμφωνα με τα άρθρα 171 παράγραφος 1 και 186 παράγραφος 2 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες. 2. Κατά το χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για την αποκατάσταση των βλαβών κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες, μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Οι εργασίες καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο μορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη ή συμφωνούνται με την διευθύνουσα υπηρεσία. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις εν ενεργεία εργολαβίες. Ειδικά για τα έργα πρασίνου, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, εξαιτίας του βιολογικού αντικειμένου των εργασιών, ο χρόνος συντήρησης προτείνεται να είναι στους δύο μήνες.