• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΔ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' | 28 Μαρτίου 2016, 11:20

    • Στην πρώτη παράγραφο όπου αναφέρεται ότι οι ποινικές ρήτρες ανακαλούνται υποχρεωτικά «αν το έργο περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική προθεσμία, ήτοι εγκεκριμένη προθεσμία και χορηγηθείσα οριακή προθεσμία, εφόσον συντρέχει περίπτωση» να διορθωθεί η επεξηγηματική φράση ως εξής : «ήτοι μέσα στην αρχική συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της»