• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΔ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' | 28 Μαρτίου 2016, 11:46

    Προτείνεται η παρ. 22 να διαμορφωθεί ως ακολούθως: Κατ’ εξαίρεση : 1. Για όλα τα έργα τα οποία δημοπρατήθηκαν πριν την 01.01.2010 και για εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν από το Δ’ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, η αναθεώρηση υπολογίζεται με τους εγκεκριμένους συντελεστές αναθεώρησης Γ’ τριμήνου 2012. Για τις εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν από το Γ’ τρίμηνο 2012 και πριν, εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι υφιστάμενοι συντελεστές αναθεώρησης. 2. Για όλα τα έργα τα οποία δημοπρατήθηκαν μετά την 01.01.2010 και για εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν από το Δ’ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 5 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) = 1. Για όλα τα έργα αναστέλλεται η έκδοση Πρακτικών Διαπίστωσης Βασικών Τιμών υλικών, εργατικών και μισθωμάτων μηχανημάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ισχύ από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου»