• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΔ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' | 28 Μαρτίου 2016, 11:46

    • Στην παρ. 4 όπου προβλέπεται ότι η έκπτωση του αναδόχου κηρύσσεται άμεσα – ύστερα από προηγούμενη ακρόαση- «στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος υποπίπτει, αποδεδειγμένα, σε ένα από τα αδικήματα ή τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν τον αποκλεισμό του» να προστεθούν μετά την λέξη «αποδεδειγμένα» οι λέξεις «με αμετάκλητη δικαστική απόφαση»