• Προστίθενται στη συνέχεια της υποπαραγράφου 2. γ) οι κάτωθι υποπαράγραφοι δ), ε), στ), ζ), η) οι οποίες τροποποιούν τις υποπαραγράφους δ), ε), στ) και ζ) : δ) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή των παραδοτέων κάθε ενδιάμεσου σταδίου καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αμοιβής του σταδίου. ε) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της σύμβασης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αμοιβής του ή τριάντα τοις εκατό (30%) με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%). στ) Εφόσον η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή της καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ζ) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάμεσου σταδίου ανά κατηγορία μελέτης και σε περίπτωση εφαρμογής της ως άνω στ) υποπαραγράφου, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) ης αμοιβής του σταδίου η) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της μελέτης και σε περίπτωση εφαρμογής της ως άνω στ) περίπτωσης, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του τελικού σταδίου με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%). Μετά την τελική παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής (5%) ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης περίπτωσης.