• Άρθρο 203, παρ. 4: Το Πρόγραμμα Ποιότητας, ως ένα χρήσιμο εργαλείο παρακολούθησης σύνθετων μελετών θα πρέπει να διαφυλαχθεί από εκφυλιστικές – απλουστευτικές προσεγγίσεις. Πιθανόν η εφαρμογή του ΠΠΜ σε απλά – μικρά έργα να μην είναι απαραίτητη. Επίσης, στο άρθρο αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 5 του ν. 3316/2005 περί τροποποίησης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.