• Σχόλιο του χρήστη 'Γαβριέλα Μπούκη' | 28 Μαρτίου 2016, 13:29

    θα πρέπει να δοθεί ο ορισμός της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας και διευκρίνιση σχετικά με τον όρο «ανεξαρτήτως υπεύθυνη για διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» για την εφαρμογή υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας κατά παρέκκλιση.