• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΣΜΑ' | 28 Μαρτίου 2016, 13:16

    Προτείνεται για τον υπολογισμό του ελάχιστου κύκλου εργασιών των Οικονομικών Φορέων η εισαγωγή της έννοιας της ετήσιας ισοδύναμης αξίας της σύμβασης, για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών.