• Σχόλιο του χρήστη 'Στέλιος Σμπυράκης' | 9 Οκτωβρίου 2016, 16:46

    Άρθρο 13, Υποβολή αίτησης υπαγωγής: Καθώς αναφέρεται ότι τα υποβληθέντα στοιχεία της αίτησης δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά την υποβολή αυτής, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα στοιχεία (π.χ. προϋπολογισμός έργου) που θα δηλωθούν στην αρχική αίτηση με την οποία θεμελιώνεται η έναρξη των επενδυτικών δαπανών, δύναται να μεταβληθούν πριν την υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης και την οριστική υποβολή της αίτησης.