• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Κούρτης' | 23 Φεβρουαρίου 2017, 09:30
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    β. Ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται όσες δεν εντάσσονται στην προηγούμενη κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων. αντί για: β. Ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται όσες, κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, είχαν κύκλο εργασιών έως δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (2.500.000 €) και έχουν συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) έως δύο εκατομμύρια Ευρώ (2.000.000 €) .