• Σχόλιο του χρήστη 'Κρεμέτης Γεώργιος' | 28 Φεβρουαρίου 2017, 19:39
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο άρθρο 15 παρ. 3 ορίζεται ότι: "Δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής προς το Δημόσιο που αφορά περιοριστικά τα κατωτέρω είδη οφειλών: [...] γ) ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου". Από το λεκτικό της ανωτέρω διάταξης και σε αντιδιαστολή με το άρθρο 9 παρ. 7 του σχεδίου νόμου προκύπτει ότι η απαγόρευση διαγραφής δεν περιλαμβάνει τις οφειλές που προέρχονται από εγγυήσεις του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης [Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ)]. Σε κάθε περίπτωση, όμως, καλό θα ήταν να διευκρινιστεί με επιπρόσθετο εδάφιο ότι στην έννοια του Ελληνικού Δημοσίου δεν εμπίπτει το ΕΤΕΑΝ ή άλλη κρατική εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα.