• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο' | 2 Μαρτίου 2017, 12:03

    Παράγραφος 8 Θεωρούμε ότι ατυχώς εδώ το σχέδιο νόμου αναφέρεται σε πλειοψηφία 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών και όχι ρητά σε πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των απαιτήσεων των συμμετεχόντων πιστωτών κατά του οφειλέτη. Το παράδοξο της επιλογής της εν λόγω διατύπωσης (αν δεν έχει γίνει εκ παραδρομής) μπορεί να φανεί από το κάτωθι παράδειγμα (χωρίς να λαμβάνονται υπ’όψιν άλλες εξαιρέσεις και περιορισμοί του νόμου). Οφειλέτης έχει συνολικές οφειλές 10.000.000€ σε 10 πιστωτές. Οι 8 πιστωτές έχουν συνολικά ποσοστό απαιτήσεων 16% που αντιστοιχεί σε ποσό 1.600.000€ (2% ή 200.000€ ο καθένας) και οι υπόλοιποι 2 έχουν συνολικό ποσοστό 84% που αντιστοιχεί σε ποσό 8.400.000€ (42% ή 4.200.000€ ο καθένας). Συμμετέχουν στη διαδικασία οι 8 πιστωτές με απαιτήσεις 200.000€ ο καθένας και 1 πιστωτής με απαιτήσεις 4.200.000, ήτοι πιστωτές που εκπροσωπούν το 58% των απαιτήσεων ήτοι συνολικό ποσό 5.800.000€ (για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί συμμετοχή πιστωτών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη). Για την έγκριση της πρότασης αναδιάρθρωσης απαιτείται: α) σύμφωνα με το γράμμα της διάταξης πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών ήτοι αρκεί η συναίνεση των 6 από τους 9 συμμετέχοντες πιστωτές. Αυτό σημαίνει ότι αρκεί να συναινέσουν 6 πιστωτές με απαιτήσεις 200.000€ ο καθένας, για να εγκριθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης (το οποίο (κατόπιν επικύρωσης) δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών), ήτοι αρκεί η συναίνεση πιστωτών με απαιτήσεις συνολικού ύψους 1.200.000€ οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 12% επί των συνολικών απαιτήσεων. β) σύμφωνα με την προτεινόμενη διατύπωση πλειοψηφία των 3/5 των συνολικών απαιτήσεων των συμμετεχόντων πιστωτών κατά του οφειλέτη, ήτοι συμμετοχή πιστωτών ποσού 3.480.000€ οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 34,8% επί των συνολικών απαιτήσεων. Επιπροσθέτως, η προτεινόμενη διατύπωση αναλογικά συνάδει με τον καθορισμό των απαιτούμενων ποσοστών που χρησιμοποιείται σε συναφείς διαδικασίες (Εξυγίανση των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, Διαδικασία Ειδικής Διαχείρισης του ν. 4307/2014).