• Σχόλιο του χρήστη 'AKIOE' | 2 Μαρτίου 2017, 12:49

    Παρατηρήσεις Θεωρούμε το προτεινόμενο ύψος της αμοιβής του συντονιστή ως εξαιρετικά μικρό. Η αμοιβή του συντονιστή κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι ανάλογη του χρόνου απασχόλησης του με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Διαφορετικός χρόνος απασχόλησης θα χρειασθεί σε μια επιχείρηση με κύκλο εργασιών πχ 50.000,00 ευρώ και οφειλές 40.000,00 ευρώ , από ότι σε μια με κύκλο εργασιών 1.450.000,00 ευρώ και οφειλές 850.000,00 ευρώ αν και αμφότερες ανήκουν στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 1. Επιπλέον είναι πιθανόν κάποιες υποθέσεις να κλείσουν σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας. Εχουμε την άποψη ότι ο επιμερισμός της αμοιβής θα πρέπει να γίνεται μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία και επιπλέον να προβλέπεται και ειδική αμοιβή ως επιβράβευση της επιτυχούς συμφωνίας . Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η καταβολή της αμοιβής αναλόγως του σταδίου εξέλιξης της διαδικασίας.