• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ' | 2 Μαρτίου 2017, 14:04
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Αχαΐας αναφορικά με το Ν/Σ του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών επιχειρήσεων, εστάλησαν με το υπ’αρ.πρωτ.:316/02-03-2017 και είναι οι κατωτέρω : -------------------------------------------------------------------------------- Στο Άρθρο 1, παρ.2, (η), αναφέρεται … «Ως «ποσοστό συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο» νοείται το ποσοστό των συμμετεχόντων πιστωτών που σχηματίζεται επί του συνόλου των απαιτήσεων των συμμετεχόντων πιστωτών που εξασφαλίζονται με υποθήκη, προσημείωση». Πρόταση Στην κατηγορία αυτή, των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο πρέπει να συμπεριληφθούν και οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς κατέχουν περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών. -------------------------------------------------------------------------------- Στο άρθρο 2, παρ.3 (α), αναφέρεται … «Φυσικό η νομικό πρόσωπο δεν δύναται να καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών εφόσον -έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 62 επ. του ν. 4307/2014 (Α’ 246) ή, εφόσον έχει πτωχευτική ικανότητα, στις διατάξεις του ν. 3588/2007 (Α‘ 153), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών». Πρόταση Πρέπει Να γίνει διόρθωση και όπου λέει «εφόσον έχει πτωχευτική ικανότητα» να αναγραφεί «εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3588/2017(Α’153)». ------------------------------------------------------------------------------------- Στο άρθρο 2,παρ.5, αναφέρεται ότι -Δεν υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος νόμου, σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου το Ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζονται ως δύο πιστωτές. Πρόταση Πρέπει να τροποποιηθεί και να συμπεριλαμβάνονται και απαιτήσεις ενός πιστωτή που υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη (γιατί εξαιρεί τον οφειλέτη που έχει π.χ. το σύνολο των οφειλών του σε ένα χρηματοδοτικό Φορέα η στο Δημόσιο η σε Φορέα κοινωνικής ασφάλισης). -------------------------------------------------------------------------- Στο άρθρο 2, παρ 6, αναφέρεται «Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων (α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις που εμπίπτουν στο κριτήριο του στοιχείου (α) υπερβαίνουν αθροιστικά το κριτήριο του στοιχείου (β), δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών οι πιστωτές με τις μικρότερες απαιτήσεις έως τη συμπλήρωση του ποσοστού του 15% ή του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι λοιποί πιστωτές, ακόμα και εάν οι απαιτήσεις τους δεν υπερβαίνουν τα κριτήρια του στοιχείου (α), συμμετέχουν κανονικά στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος νόμου». Πρόταση Η παράγραφος αυτή, χρειάζεται πιο λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση, ώστε να μη χρειασθούν στην συνέχεια ερμηνευτικές εγκύκλιοι για την εφαρμογή της. ----------------------------------------------------------------------------------- Στο άρθρο 4, παρ.3, αναφέρεται... « Στην περίπτωση ύπαρξης συνοφειλετών συνυποβάλλεται αίτηση υποχρεωτικά και από αυτούς και συνοδεύεται τουλάχιστον από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 στοιχεία (α) και (β) και της παραγράφου 8 στοιχεία (α), (δ), (ε), (στ), (η) και (θ) του άρθρου 5». Πρόταση Επαναφέρουμε το αίτημα που σας είχαμε υποβάλει με την 1677/14.12.2016 επιστολή μας, πως θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε η τυχόν μείωση των οφειλών του πρωτοφειλέτη να καλύπτει και τους εγγυητές με προσθήκη διάταξης αντίστοιχη με αυτή, που νομοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία τον Μάρτιο του 2015, με τη συμφωνία των θεσμών, με το πιο κάτω περιεχόμενο. «Η υποχρέωση του εγγυητή, σε σχέση με το δάνειο του πρωτοφειλέτη, θα ισοδυναμεί με το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αξίας της ενυπόθηκης εξασφάλισης και του υπολοίπου του δανείου. Συνεπώς το δικαίωμα του πιστωτή να εισπράξει από τον εγγυητή, περιορίζεται στο ποσό της διαφοράς. Εάν το υπόλοιπο του δανείου είναι μικρότερο από την αξία της ενυπόθηκης περιουσίας, τότε οι εγγυητές απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους. Εάν το δάνειο δεν καλύπτεται με ενυπόθηκη εξασφάλιση, τότε οι εγγυητές που ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να ευθύνονται βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων που θα προβλέπονται για τον πρωτοφειλέτη και θα καλύπτουν το ποσό που δεν μπορεί να καλύψει ο πρωτοφειλέτης, κατ’ αναλογίαν του διαθεσίμου εισοδήματος εκάστου εγγυητού, πέρα από το κόστος διαβίωσής του. Η δυνατότητα του πιστωτή να καταχωρήσει αγωγή εναντίον εγγυητή περιορίζεται στα δύο χρόνια μετά από την ημερομηνία που θα τεθεί σε εφαρμογή το Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, ο πιστωτής δεν θα δικαιούται να κινηθεί εναντίον του εγγυητή και οποιαδήποτε δικαιώματα του πιστωτή έναντι του εγγυητή, παραγράφονται. Το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο εγγυητής στον πιστωτή, θα μπορεί ο εγγυητής να το αξιώσει από τον χρεώστη (πρωτοφειλέτη).» ____________________________________________________ Στο άρθρο 8,παρ.2, αναφέρεται…. «Κατά τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ο συντονιστής ελέγχει εάν συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης απαρτίας, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., στον αιτούντα και στους πιστωτές». Πρόταση Πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια πως διασφαλίζεται η τυχόν κωλυσιεργία-αδιαφορία-σκοπιμότητα μη συνεργασίας κάποιων πιστωτών, π.χ. χρηματοδοτικών Φορέων που για κάποιους λόγους επιθυμούν να μην συμμετάσχουν ενώ η συμμετοχή τους κρίνεται απαραίτητη. Με σαφήνεια να διατυπωθεί πως, δεν θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους πιστωτές ώστε να μην συμμετέχουν στην διαδικασία. -------------------------------------------------------------------------------------- Τέλος να σημειώσουμε τα ακόλουθα : -οι χρονικές προθεσμίες που τίθενται για την υλοποίηση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, είναι σε απόλυτα περιορισμένα πλαίσια και θα έχουν ως συνέπεια να καθίσταται άκαρπη η διαδικασία συχνά χωρίς υπαιτιότητα του αιτούντα-οφειλέτη και -λόγω παντελούς έλλειψης ρευστότητας στην Ελληνική αγορά και αδυναμίας των επιχειρήσεων να εκτιμήσουν με ακρίβεια τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησής τους για τα προσεχή έτη, να δοθεί η δυνατότητα σε πρωτοφειλέτη ή εγγυητή, να προβεί σε οριστική διευθέτηση των οφειλών τους προς τις τράπεζες με την οικειοθελή παράδοση ακινήτων τους, στη σημερινή εμπορική αξία που προκύπτει από εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή από το Υπουργείο Οικονομικών, με απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης, όταν αγοραστής είναι η τράπεζα. Επίσης υποστηρίζουμε το σχετικό αίτημα, όπως κατατέθηκε της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, όσον αφορά. -την απαλοιφή της διάταξης, σχετικά με την απαίτηση για μια τουλάχιστον κερδοφόρα χρήση κατά την τελευταία τριετία, ώστε η επιχείρηση να είναι επιλέξιμη για ένταξη και -την ανάληψη από τα Επιμελητήρια, της διαχείρισης και της εποπτείας της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων. Επισημαίνουμε, πως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου, να προκαλεί ανισορροπίες στην αγορά και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού προς επιχειρήσεις, που παρά την οικονομική κρίση, δεν έχουν καθυστερημένες οφειλές προς το Δημόσιο ή και προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή και προς πιστωτικά ιδρύματα. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε, να συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου και διατάξεις που να επιβραβεύουν αυτές τις επιχειρήσεις με αντίστοιχα φορολογικά κίνητρα.