• Άρθρο 8 παρ. 1: Θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν η αναφορά σε «νομιμοποιητικά έγγραφα» αφορά το φυσικό πρόσωπο, που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο ή το ίδιο το νομικό πρόσωπο. Άρθρο 8 παρ. 14: Το δικαίωμα της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών, σε περίπτωση οφειλέτη που υπάγεται στην κατηγορία μεγάλης επιχείρησης, να αποφασίζουν, ερήμην του οφειλέτη, την αντικατάσταση του συντονιστή από άλλον της επιλογής τους, καθώς και τον ορισμό άλλου προσώπου, μη εγγεγραμμένου στα Μητρώα Συντονιστών, που να συνεπικουρεί το έργο του νέου συντονιστή, μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος των συμφερόντων του οφειλέτη και για το λόγο αυτό προτείνεται η διαγραφή της σχετικής ρύθμισης. Θα μπορούσε να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο απλώς το δικαίωμα της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών να ορίσει, σε περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων, και δεύτερο συντονιστή.