• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΚΠΟΙΖΩ' | 3 Μαρτίου 2017, 13:28
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Α) Παρ. 1 στ. α Ο στόχος του πρώτου περιορισμού είναι προφανώς η εξαίρεση επιχειρήσεων που πιθανώς καταχρηστικά επιδιώξουν να υπαχθούν στη διαδικασία, χωρίς να βρίσκονται πραγματικά σε αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός είναι αυθαίρετος και αναμένεται να θέσει εκτός πεδίου εφαρμογής επιχειρήσεις που πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους αλλά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών. Σύμφωνη με το σκοπό των διατάξεων του ν/δίου είναι η αναλογική εφαρμογή των προϋποθέσεων του ΠτΚ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4446/2016 και ιδίως των παρ. 2 και 4 του άρθρου 3, σύμφωνα με το τις οποίες: "2. Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης αποτελεί λόγο κήρυξης της πτώχευσης, όταν την κήρυξή της ζητεί ο οφειλέτης. 3. Η πιθανότητα αφερεγγυότητας αποτελεί λόγο κήρυξης της πτώχευσης, όταν την κήρυξή της ζητεί ο οφειλέτης και εφόσον συνυποβάλει πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης κατά τα άρθρα 107 και επόμενα συγχρόνως με την αίτηση της πτώχευσης". Σύμφωνα δε με το άρθρο 99 παρ. 1: "Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να αιτείται την επικύρωση της συνυποβαλλόμενης συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπεται στο άρθρο 100. Το πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υποβάλει την ως άνω αίτηση και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, αν κατά την κρίση του δικαστηρίου υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να αρθεί με τη διαδικασία αυτή". Β) Παρ. 5 Ομοίως το κριτήριο αυτό κρίνεται αυθαίρετο και αναμένεται σε κάποιες περιπτώσεις να μην εξυπηρετήσει το σκοπό του. Η θέση των "μικρών" πιστωτών ούτως ή άλλως απαγορεύεται να χειροτερεύσει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9.